حساب آموز آموزش کاربردی حسابداری                                                                                                       
جستجو
بخش کاربری  
خبرنامه
 
دانلود رایگان
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید! کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید و روی دکمه دانلود کلیک کنید
 
×
 
لوگو اعتماد سایت
محصولات پربازدید
مقالات ویژه پربازدید
مقالات عمومی پربازدید

موارد رد دفاتر قانونی

همان گونه که اطلاع دارید دفاتر قانوني شامل دفاتر روزنامه و كل برای اشخاص حقیقی و حقوقی و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) برای مشاغل مختلف می باشند. در صورت عدم رعابت نکات و موارد قانونی در نوشتن دفاتر، اصطلاحا گفته می شود که دفاتر رد شده اند.

موارد رد دفاتر طبق آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر می باشد:

 

1- در صورتي كه دفاتر ارايه شده به نحوي از پلمپ خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.

-2  عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.

 -3 ثبت تمام يا قسمتي از يك فعاليت در حاشيه.

 -4 ثبت تمام يا قسمتي از يك فعاليت (آرتیکل) بین سطور.

 -5 تراشيدن و پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

-6  جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.

 -7 بستانكار شدن حساب هاي نقدي و بانكي، مگر اينكه حساب هاي بانكي با صورتحساب بانك مطابقت نمايد و يا بستانكار شدن حساب هاي بانكي يا نقدي ناشي از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد كه در اين صورت موجب رد دفتر نيست.

 -8 تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زائد بر حد مجاز مقرر در تبصره هاي 2 و 3 و 4 ماده 13 و تاخير تحرير دفتر كل زايد بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تاخير تحرير زايد بر حد مقرر در

ماده 17 اين آيين نامه.

-9  عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركز طبق مقررات ماده 15 اين آيين نامه.

10-  اشتباه حساب حاصل در ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آيين نامه اقدام نشده باشد.

-11  در صورتي كه موديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم استفاده ننمايند.

-12  عدم ارايه آيين نامه ها و يا دستورالعمل هاي كار ماشين و برنامه هاي آن و نحوه كار با نرم افزار هاي مالي مورد استفاده.

-13 عدم ارايه يك يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده ولو نانويس.

-14  استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال هاي قبل با توجه به مقررات ماده 3 اين آيين نامه.

-15  عدم تطبيق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.

 -16 ثبت هزينه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالي غير واقع در دفاتر به شرط احراز  )توضيح آنكه ثبت هزينه هايي كه وقوع آن محقق بوده اما به دلايل خاص قانوني قابل قبول از حيث مالياتي نيست و برگشت داده مي شود، به منزله ثبت هزينه هاي غير واقع تلقي نمي شود.(

تبصره- در مورد بند 6 اين ماده چنانچه سفيد ماندن جهت ثبت تراز افتتاحي باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنين سفيد ماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هر روز يا هر هفته يا هر ماه به شرطي كه اسناد داراي شماره رديف بوده و قسمت سفيد مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللي وارد نمي آورد.

 

تعداد بازدید :  1525


نظرات

این پست تا الان بدون نظر است