نیم در هزار چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

این فیلم اولین بار در تاریخ 14 بهمن 1396 در سایت حساب آموز منتشر شد.