گزارش رسیدگی مالیاتی

گزارش رسیدگی مالیاتی

گزارش رسیدگی مالیاتی چیست؟

گزارش رسیدگی مالیاتی فرمی است که کارشناس مالیاتی پس از رسیدگی به پرونده مالیاتی مودی، روش محاسبه مالیات و همچنین موارد مد نظر خود درباره پرونده عملکرد مودی و مقدار مالیات مورد نظر خود را در آن ذکر می‎کند.

یکی از حقوق مودیان مالیاتی اطلاع از روش محاسبه مالیات برای آنان می‎باشد، این حق در قانون مالیات‎های مستقیم برای مودیان در نظر گرفته شده است و کارشناسان مالیاتی موظف به ارائه گزارش رسیدگی به مودی مالیاتی در صورت درخواست کتبی وی می‎باشند.متن نامه درخواست گزارش رسیدگی که باید توسط مودی تهیه شود به شرح زیر است:

 

به نام خدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             تاریخ:

                                                                                                                                                              شماره:

ریاست محترم گروه مالیاتی ……………………… (در این بخش شماره گروه مالیاتی نوشته شود)

اداره کل امور مالیاتی ………………. (به عنوان مثال جنوب شهر تهران)

با سلام

خواهشمند است در اجرای مفاد ماده 35 آئین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و قسمت اخیر ماده 237 قانون مذکور، دستور فرمایید یک نسخه از گزارش رسیدگی شماره ……………………………… به تاریخ …………………… که مبنای صدور برگ تشخیص با مشخصات زیر می باشد به نماینده این شرکت آقا / خانم …………………………….. با شماره ملی ………………………………تحویل شود:

برگ تشخیص مالیات عملکرد به شماره ………………. به تاریخ ………………….. ابلاغ شده در تاریخ …………………

برگ تشخیص مالیات حقوق به شماره ………………… به تاریخ ………………….. ابلاغ شده در تاریخ …………………

برگ تشخیص مالیات تکلیفی به شماره ……………….. به تاریخ …………………. ابلاغ شده در تاریخ …………………..

                                                                                                                                       با تشکر

                                                                                                                 شرکت …………………………………..

                                                                                                                                  (مهر و امضا)

نکته:

1- همیشه بعد از ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی به ویژه در صورتی که مبلغ مالیات ابلاغ شده با مالیات اظهارنامه ارسالی شما تفاوت دارد، در مهلت قانونی به کارشناس مالیاتی پرونده خود در سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایید و با ارائه درخواست کتبی گزارش رسیدگی را مطالبه نمایید و بر اساس آن نسبت به تنظیم لایحه دفاعیه اقدام کنید.

2- نامه درخواست باید در سربرگ شرکت باشد و توسط شخص صاحب حق امضا مهر و امضا شود.

3- همانطور که گفته شد سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه این گزارش به مودی می‎باشد و خودداری از تحویل گزارش تخلف از قانون محسوب می‎شود.

دیدگاه‌ها ۲
ارسال دیدگاه جدید