ابلاغ مالیاتی و انواع آن

ابلاغ مالیاتی چیست؟

ابلاغ مالیاتی به ارائه نامه ها و برگه های مالیاتی به مودی بر اساس قواعد و شرایط مواد 203 تا 209 قانون مالیات های مستقیم گفته می‎شود. پس از تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مودی مالیاتی، رسیدگی به اظهارنامه با ابلاغ زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مودی آغاز و پس از طی مراحل گوناگون انجام می شود.

ابلاغ مالیاتی یکی از مهمترین مباحث مودیان مالیاتی می باشد که بی اطلاعی از موارد مرتبط با آن می تواند باعث بروز مشکلات و جریمه های مالیاتی شود. ابلاغ شامل انواع اوراق مالیاتی مانند برگ درخواست اسناد و مدارک، برگه تشخیص مالیات، برگ تعیین تاریخ هیات حل اختلاف مالیاتی و … می باشد.

انواع ابلاغ مالیاتی:

حالت اول- ابلاغ به مودی مالیاتی:

معمولا اولین نوع ابلاغ این حالت می باشد و در صورت عدم امکان ابلاغ در این حالت، انواع دیگر ابلاغ انجام می شود.در این حالت کارشناس مالیاتی به آدرس قانونی اعلام شده توسط مودی مراجعه و برگ تشخیص را به مودی (مدیر عامل) ابلاغ و در نسخه دوم رسید دریافت می کند . در صورت عدم دسترسی به مدیر عامل، برگ اوراق مالیاتی به سایر افراد دارای حق امضا یا افرادی که کارمند مودی محسوب شده و در لیست حقوق نام آنها موجود می باشد تحویل داده شده و رسید دریافت می شود. این افراد باید از نظر مأمور ابلاغ قادر به درک اهمیت اوراق مورد ابلاغ بوده و بین مؤدي و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

حالت دوم- عدم امکان ابلاغ اوراق مالیاتی به اشخاص در حالت اول:

هر گاه مؤدي یا در صورت عدم حضور وي بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگه ها خودداری نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدي الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدي محسوب میشود.

حالت سوم- ابلاغ از طریق پست:

سازمان امور مالیاتی کشور میتواند براي ابلاغ اوراق مالیاتی به جای مامور ابلاغ از خدمات پست سفارشی استفاده نماید.

در این حالت باید مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدي یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدي یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکورقید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، “عبارت پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد. مأمور پست در مراجعه بعدي درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی عودت میدهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب میشود.

حالت چهارم- ابلاغ از طریق روزنامه ها:

در مواردي که نشانی مؤدي در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار مرکزآگهی میشود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد. در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده به این روش باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدي درج شده باشد.

اطلاعات الزامی در مورد اوراق ابلاغ شده:

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدي دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد حالت سوم ابلاغ.

نکات مهم درباره ابلاغ:

تاریخ ابلاغ: انجام برخی از امور مالیاتی مانند رسیدگی و … در مهلت خاصی اعلام می شود. در نظر داشته باشید تاریخ ابلاغ برگه مالیاتی جز مهلت قانونی محسوب نمی شود و این مهلت از روز بعد از ابلاغ محاسبه می شود.به عنوان مثال چنانچه ابلاغ در اولین روز ماه انجام شده باشد مهلت تعیین شده از دومین روز ماه آغاز می شود.

آدرس قانونی: در نظر داشته باشید که مامور ابلاغ به آدرس قانونی مودی که در پرونده وی موجود می باشد مراجعه و ابلاغ را انجام می دهد بنابر این در صورت تغییر محل فعالیت حتما آدرس جدید را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایید تا از ابلاغ های انجام شده مطلع شوید.

تفاوت انواع ابلاغ ها: در حالت اول ابلاغ، مودی موظف به انجام وظائف درخواستی در مهلت قانونی می باشد اما در سایر حالت ها با توجه به امکان عدم مشاهده اوراق ابلاغ شده یا آگهی های منتشر شده، مودی می تواند با در دست داشتن اسناد و مدارک کافی نسبت به موضوع اعتراض نماید.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید