انواع سرفصل‎های حسابداری

از سرفصل‎های حسابداری جهت سهولت ثبت رویداد های مالی و تهیه گزارشات مناسب و تفکیک رویدادها استفاده می‎شود. به هر یک از این سرفصل‎ها که نشان دهنده میزان تغییر ایجاد شده در وضعیت مالی شرکت یا شخص می باشند.  “حساب” هم گفته می‎شود.

با توجه به نوع حساب ها و ویژگی هایی که دارند آن ها را در گروه های متفاوتی طبقه بندی می کنند که در این مقاله به صورت کامل این گروه بندی ها را توضیح می دهیم.

نکته قابل ذکر در این گروه بندی ها این است که با توجه به میزان جزئیاتی که حساب ها ارائه می دهند در سطوح گوناگونی قرار می گیرند. سطوح بالاتر سرفصل ها، حاوی اطلاعات کلی تری نسبت به سطوح پایین تر می باشند و در  سطوح پایین تر جزئیات دقیق تر و بیشتری از حساب ها قابل ملاحظه است .حال به بررسی این نوع سرفصل ها می پردازیم.

انواع سرفصل‎های حسابداری:

در ادامه این مقاله، به تعریف و توضیح سرفصل‎های حسابداری به ترتیب از بالاترین تا پایین ترین سطح می‎پردازیم:

گروه حساب ها :

شامل دارایی جاری ، دارایی ثابت ، بدهی های جاری ، بدهی بلند مدت ،حقوق صاحبان سهام ،درآمدها ، هزینه ها، قیمت تمام شده و حسابهای انتظامی می باشد .گروه حسابها بالاترین سطح در تعریف کدینگ می باشد و باید حسابهای زیرین  را به دقت به این حسابها مرتبط نمود.

حسابهای کل :

 این حسابها پس از گروه حساب ها در بالاترین سطح سرفصل ها قرار می گیرند و باید گروه آن به دقت انتخاب شود. به عنوان مثال حساب کل ( موجودی نقد و بانک)در گروه حساب دارایی جاری و حساب (سرمایه)در گروه حقوق صاحبان سهام دسته بندی می شود.

حساب های معین:

حساب های معین زیر مجموعه حساب های کل می باشند و به همین دلیل هر خصوصیتی که برای حساب کل در نظر گرفته شده باشد به حسابهای معین مربوط به آن نیز منتقل می شود. به عنوان مثال برخی از حساب های معین مربوط به موجودی نقد و بانک عبارتند از :حساب صندوق ،تنخواه گردان ها ، موجودی بانک های ریالی ،موجودی بانک های ارزی و … که همه جز دارایی های جاری شرکت می باشد و ماهیت همه آنها بدهکار است.

حساب های جزء :

 این حساب ها زیر مجموعه حسابهای معین می باشند و به نام های متفاوتی چون (زیر معین،جز،…) هم نامیده می شود. همانطور که از نام حساب ها مشخص است اطلاعات کامل تر و دقیق تری از حساب مربوطه ارائه می دهد. به عنوان مثال حساب تنخواه گردان دفتر مرکزی یک حساب تفصیلی می باشد که زیر مجموعه حساب معین تنخواه گردان ها قرار میگیرد.

حساب های تفصیلی :

– این نوع حساب زیر مجموعه هیچ یک از حسابهای فوق نیست و به تنهایی دارای ماهیت بدهکار و یا بستانکار نمی باشند بلکه با توجه به ارتباط با سطوح حساب های فوق دارای مانده بدهکار و یا بستانکار می گردد. این سطح حساب معمولا شامل نام افراد،پرسنل ، مشخصات و شماره حساب بانک و …می باشد.به عنوان نمونه برای مشخص نمودن تنخواه گردان دفتر مرکزی باید نام وی به عنوان تنخواه دار ثبت و با حساب معین تنخواه گردان دفتر مرکزی مرتبط شود و یا در هنگام ثبت اسناد پس از وازد کزدن عنوان های موجودی نقد و بانک –تنخواه گردان های ریالی –تنخواه گردان دفتر مرکزی و در انتهای موارد فوق نام شخص انتخاب شود.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید