اهمیت صحت معاملات در رسیدگی مالیاتی

یکی از مواردی که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی یا رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده باید تایید شود صحت و اصالت معاملات انجام شده است. این موارد شامل خرید کالا یا دریافت خدمات می شود. در این فایل صوتی نکات مرتبط با این موضوع توسط آقای سعید قنبری دمساز آموزش داده می شود.    
این پست فقط برای اعضاء در دسترس است.