0

سبد خرید

0

سبد خرید

دسته مقالات

بیمه اختیاری چیست و چه شرایط و ضوابطی دارد؟

بیمه اختیاری چیست و چه شرایط و ضوابطی دارد؟

بیمه خویش فرما چیست؟

در ادامه مقالات آموزشی سایت حساب آموز با موضوع دانستنی های بیمه تامین اجتماعی، این مقاله را به بیمه اختیاری اختصاص داده ایم. بر اساس قانون تامین اجتماعی کشور، افرادی که مشمول هیچ بیمه ای نیستند می توانند به درخواست خود تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند. به این نوع بیمه در اصطلاح بیمه خویش فرما گفته می شود.

 

بیمه خویش فرما شامل دو نوع بیمه می باشد:

1- بیمه اختیاری که موضوع این مقاله می باشد.

2- بیمه صاحبان حرف و مشاغل که در مقاله جداگانه درباره آن توضیح داده خواهد.

 

 

 

بیمه اختیاری چیست؟

بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. شخصی که درخواست این نوع بیمه را دارد باید مستقیما با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه درخواست کتبی و تحویل اسناد و مدارک، خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری شود. پس از بررسی و تایید، شخص تحت پوشش بیمه اختیاری قرار گرفته و مشمول قوانین مربوط به این نوع بیمه می شود. سازمان تامین اجتماعی از زمان ثبت تقاضای بیمه اختیاری در دفتر شعبه موظف است حداکثر ظرف دو ماه موضوع را بررسی و استحقاق یا عدم استحقاق را کتبا به متقاضی اعلام کند.

قوانین بیمه اختیاری:

الف- پرداخت حق بیمه در این حالت کاملا به عهده شخص بیمه شده است و وی موظف به پرداخت حق بیمه در مهلت قانونی می باشد. درصورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر قرارداد بیمه شخص باطل شده و متقاضی باید مجددا درخواست خود را مبنی بر ثبت بیمه ارائه کرده و مراحل مربوطه را مجددا طی کند .

ب- متقاضی بیمه اختیاری می‌تواند برای انعقاد بیمه با سازمان وکیل هم داشته باشد. در متن وکالت‌نامه باید دقیقا موضوع وکالت مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه اختیاری ذکر شود و قراردادهای وکالتی که به صورت کلی تنظیم شده باشند در این خصوص فاقد اعتبارند.

پ- در صورت وجود شرایط سنی و سابقه انعقاد قرارداد بیمه اختیاری،متقاضی و افراد تحت تکفل برای معاینه پزشکی به پزشک معتمد سازمان معرفی می‌شوند.
متقاضیانی که هنگام ارائه تقاضا بیشتر از نه ماه از قطع پرداخت حق بیمه آن‌ها نگذشته باشد از انجام معاینات پزشکی معاف هستند.
ت- در صورتی که بیمه‌شدگان اختیاری در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی مشغول به کار شده و تحت پوشش بیمه اجباری قرار بگیرند و یا مشمول صندوق‌های بیمه‌ای دیگر شوند بیمه اختیاری آنان قطع می شود و آنها موظف‌اند موضوع را کتبا به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهند تا برای قطع بیمه اختیاری آنان اقدام شود؛در غیر این صورت حق بیمه‌های دریافتی پس از کسر هزینه‌های اداری مربوط مسترد ‌می‌شود و سابقه ایجادشده حذف می‌گردد.

شرایط بیمه اختیاری:

اشخاصی می‌توانند بیمه اختیاری شوند که دارای شرایط زیر باشند:
حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه
حداکثر ٥٠ سال سن (مرد و زن)

 

نکته:

در صورتی که سن متقاضی در زمان تقاضا بیش از ۵۵ سال باشد باید،معادل مدت مازاد سنی،سابقه حق بیمه را بپردازد. برای مثال،اگر متقاضی بیمه اختیاری ۵۷ساله باشد باید هنگام درخواست دو سال سابقه پرداخت حق بیمه را بپردازد و اگر ۶۰ساله باشد داشتن پنج سال سابقه الزامی است.
متقاضیانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند از شرط سنی معاف‌اند و با هر سنی می‌توانند بیمه شوند.

چنانچه بیمه‌شده‌ای یکبار با سازمان قرارداد بیمه اختیاری منعقد کرده باشد تا سه‌بار حق انعقاد قرارداد بیمه اختیاری را بدون شرط سنی خواهد داشت. البته دوران انقطاع جزء بیمه و سوابق فرد منظور نخواهد شد.برای کسانی که بیش از سن مقرر سن دارند، سوابق انتقالی از صندوق‌های دیگر برای تامین سابقه مورد نیاز محاسبه نخواهد شد.

چنانچه متقاضی بیمه اختیاری با ارائه مدارک و اسناد غیرقانونی و جعلی مبادرت به انعقاد قرارداد کند،بیمه وی قطع می‌شود و نمی‌تواند از مزایای سازمان استفاده کند.

 

درصد حق بیمه اختیاری:

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق توافق‌شده است.بیمه اختیاری بر اساس حق بیمه مذکور کلیه تعهدات بیمه‌ای را شامل ‌می‌شود.
بیمه‌شدگان اختیاری که قبلا با بیمه‌های ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصدی مشمول بیمه بوده‌اند،از تاریخ 86/01/01 با بیمه ۲۶ درصدی تطبیق یافتند و در برابر تعهدات مذکور بیمه کامل خواهند بود. علاوه بر حق بیمه فوق دولت نیز پرداخت ۳ درصد از حق بیمه را طبق قانون تامین اجتماعی(ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی)متعهد شده است.

مبنا و روش محاسبه حق بیمه در بیمه‌های اختیاری:

متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود مشخص کنند. این رقم باید بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین شود. این نوع بیمه شدگان می‌توانند با ارائه درخواست،هر دو سال یکبار دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.

مهلت پرداخت حق بیمه اختیاری:

بیمه‌شدگان اختیاری موظف‌اند حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند،در غیر این صورت قرارداد منعقدشده از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می‌شود و ادامه بیمه موکول به درخواست جدید خواهد بود. اولین پرداخت حق بیمه اجبارا باید همزمان با انعقاد قرارداد صورت گیرد.

روش ارائه درخواست و عقد قرارداد بیمه اختیاری:

متقاضی بیمه اختیاری باید با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی که سوابق پرداخت حق بیمه در آن متمرکز است،فرم مربوطه را دریافت و تکمیل کند،سپس آن را همراه یک قطعه عکس و رسید اخذشده از شعبه ارائه کند. پس از انجام اقدامات فوق،شعبه موظف است حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبه،وضع متقاضی را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق او بررسی و نتیجه را اعلام کند.
بررسی شعبه شامل سن،سابقه،معرفی به کمیسیون پزشکی و دریافت نتیجه و سایر مراحل اداری است. چنانچه متقاضی واجد شرایط تشخیص داده شد باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ اعلام آن برای انعقاد قرارداد به شعبه مراجعه کند و حداکثر ظرف ده روز پس از انعقاد قرارداد بیمه اختیاری،حق بیمه را از تاریخ درخواست به صورت یکجا پرداخت نماید.

تعهدات سازمان امین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان اختیاری:

پرداخت مستمری بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی
ارائه خدمات درمانی
هزینه کفن و دفن همانند بیمه‌شدگان اجباری
وسایل کمک‌پزشکی،همانند بیمه‌شدگان اجباری

کمک‌هزینه ازدواج،ازکارافتادگی جزئی،غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و بیمه بیکاری شامل بیمه‌شدگان اختیاری نمی‌شود؛زیرا این بیمه‌شدگان دارای کارفرما نیستند همچنین در کارگاه‌های مشمول قانون کار اشتغال ندارند و خود مستقیما خواهان ادامه بیمه به طور اختیاری هستند.
به غیر از موارد فوق شرایط مربوط به برخورداری از خدماتی از قبیل بازنشستگی،ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار،مستمری بازماندگان و… همانند بیمه‌شدگان اجباری است.

سوال درباره بیمه اختیاری:

سئوال 1: آیا کسی که قبلا بیمه اختیاری بوده و حالا در شهر یا محل دیگری زندگی می‌کند و می‌خواهد خود را بیمه کند باید برای بیمه مجدد به شعبه یا شهر قبلی خود مراجعه کند؟
پاسخ: با توجه به اصلاحات جدید در این زمینه، دیگر نیازی به مراجعه به شهر یا شعبه قبلی نیست و متقاضی می‌تواند در شعبه محل یا شهر اقامت خود بیمه اختیاری درخواست کند.
سئوال 2: پدر من کارگر است، بالای ۶۰ سال سن دارند و تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیست. آیا راهی برای بیمه کردن ایشان وجود دارد؟
پاسخ: با توجه به اینکه ایشان سابقه بیمه‌ای ندارند و سنشان نیز بالاست، نمی‌توانند بیمه خویش‌فرما شوند. تنها در صورتی که در کارگاهی مشغول به کار شوند تا حق بیمه ایشان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
سئوال 3: همسر من کارت پایان خدمت ندارد و متولد ۱۳۶۱ است. ایشان مشغول به کار آزاد هستند و تا به حال تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبوده‌اند. به نظر شما برای استفاده از تسهیلات بازنشستگی و…، از چه طریق می‌توانند بیمه شوند؟ در ضمن من مشغول به کارم و جداگانه تحت پوشش بیمه اجباری هستم.
پاسخ: بیمه نیازی به کارت پایان خدمت ندارد، ولی قرارداد کار با کارت پایان خدمت منعقد می‌شود؛ چراکه در غیر این صورت برای کارفرما مسئولیت دارد. همسر شما می‌تواند خود را بیمه خویش‌فرما کند، یعنی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
سئوال 4: آیا کلیه متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای حق بیمه را خود انتخاب کنند؟
پاسخ: تعیین دستمزد مبنای حق بیمه برای متقاضیانی که بیش از ده سال سابقه بیمه‌ای دارند بر اساس میانگین آخرین ۳۶۰ روز کارکرد بیمه آنان صورت می‌گیرد.

 

نکته: منبع اصلی این مقاله سایت سازمان تامین اجتماعی می باشد.

28 پاسخ به “بیمه اختیاری چیست و چه شرایط و ضوابطی دارد؟”

 1. زهرا گفت:

  با سلام. من مدت 6 سال شاغل و بیمه اجباری تامین اجتماعی بودم. الان مدت 4 سال است که شغلی ندارم و دارای بیمه اختیاری تامین اجتماعی هستم. اگر در سالهای بعد شاغل شوم و بیمه اختیاری را قطع کنم و بیمه اجباری شوم، آیا تمام این سالهای بیمه اجباری و اختیاری جزو سابقه کار من محسوب خواهد شد؟ همینطور مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی من چیست؟

  • سلام خدمت شما. مدت زمان پرداخت بیمه اختیاری به عنوان سابقه کاری شما محسوب می‎شود. مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی میانگین حقوق و مزایای مشمول بیمه در دو سال آخر قبل از بازنشستگی است.

 2. بهناز فر گفت:

  سلام
  من 19 سال سابقه بیمه اجباری دارم. در حال حاضر بیمه بیکاری دریافت میکنم. میتوانم از بیمه اختیاری تا زمان بازنشستگی استفاده کنم ؟

  • سلام خدمت شما. بله می توانید. فقط در نظر داشته باشید در بیمه اختیاری با توجه به نبود کارفرما و عدم پرداخت بیمه 3% نمی توانید از بیمه بیکاری استفاده کنید.

   • علی گفت:

    سلام بنده 18سال سابقه بیمه رانندگان دارم اما حالا یکسال بیکارم اگر بیمه را کارگری کنم میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم.تا موقعی که سر کار بروم

    • درود بر شما
     دوست گرامی بیمه بیکاری به افرادی تعلق می گیرد که حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند، مشمول قانون کار باشند یعنی جایی مشغول به کار بوده و کارفرما داشته باشند و با اختیار خود بیکار نشده باشند.متاسفانه بیمه کارگری مشمول بیمه بیکاری نمی باشد.

 3. بهناز فر گفت:

  با سلام
  در صورت استفاده از بيمه اختياري ايا ميشود حقوق بالاتر از حقوق پايه را در ليست وارد كرد و متعاقب با ان حقوق بازنشستگي بالاتر از حقوق پايه بشود؟؟

  • بر اساس آئین نامه اصلاحی مورخ 1386/11/20 شورای عالی تأمین‌ اجتماعی، مبنای پرداخت حق بیمه بیکاری برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

 4. علی بحرانی گفت:

  سلام
  برای بیمه خویش فرما تامین اجتماعی کارت پایان خدمت میخاد؟

 5. افشین گفت:

  سلام من ازدواج کردم 23 سالمه همسرم باردار هست و دارای دیابت هستم ایا برای تست پزشکی مشکلی نداره و بیمه میکنن منو
  و این که از طرف پدرم دفترچه نیرو های مسلح دارم

  • سلام خدمت شما. بر اساس اطلاعاتی که من دارم مشکل خاصی وجود ندارد. اما برای اطمینان بیشتر حتما سریعتر به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی مراجعه کنید و از کارشناس سازمان تامین اجتماعی راهنمایی بخواهید. همچنین شاید مطالعه این مطلب این مطلب برای شما مفید باشد.

 6. آرمین گفت:

  سلام. من برادرم 63 سالشه و دارای 20 سال سابقه بیمه هستش.10 سال بیمه لحباری و 10 سال اختیاری. الان کاناداست. چه وکالتی باید برام بفرسته تا بتونم بازنشستگی شو بگیرم؟؟ اصلا میتونم با وکالت نامه برم درخواست بازنشستگیشو بدم؟

  • سعید قنبری دمساز گفت:

   سلام وقت بخیر. ایشان باید به شما وکالت کاری بدهند تا شما بتوانید با استفاده از آن کارهای لازم در خصوص بازنشستگی ایشان را انجام دهید. برای اطمینان از اینکه چه مواردی باید در وکالت نامه ذکر شود به شعبه ای که پرونده ایشان در آنجاست مراجعه و از کارشناس مسئول انجام امور بازنشتگان راهنمایی بخواهید. در مورد وکالت نامه هم در حدی که من اطلاع دارم باید توسط کنسولگری ایران تایید شود. موفق باشید

 7. مینو گفت:

  سلام

  من 6 سال بیمه اجباری بودم البته در بین این 6 سال فواصل بدون بیمه هم دارم. بعد از این مدت 2 سال بدون بیمه بودم و در حال حاضر بیمه اختیاری هستم . آیا سالهایی که بیمه نبودم قابل خرید هست ؟

 8. محمد گفت:

  سلام من ۱۸ سالمه الان دوساله دارم کار میکنم میتونم خودمو بیمه اختیاری کنم

  • سلام خدمت شما. بله. برای این کار با همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه به شعبه تامین اجتماعی محل سکونت یا فعالیت خود مراجعه کنید. پس از مراجعه باید اقداماتی از جمله آزمایشات پزشکی و عقد قرارداد با تامین اجتماعی انجام شود. پیشنهاد من این است که هر چه زودتر برای این کار اقدام کنید. موفق باشید.

 9. محمد گفت:

  با عرض سلام
  بنده 61 سال سن دارم 18 سال سابقه بیمه دارم و 2 سال هم برای جهاد کار کرده بودم که بیمه مرا رد نکردند . مدارک اداره کار موجود و رای شکایت به نفع اینجانب صادر شده ولی در حال حاضر جهاد حاضر به پرداخت مبلغ نیست و تامین اجتماعی هم در جواب می گویند که حق برداشت از حساب را ندارند تکلیف چیست ؟ من بیکارم و با دوسال دیگر میتوانم بازنشستگی بگیرم

  • سلام خدمت شما. با توجه به توضیحات ارائه شده به نظر من بهتر است از طریق اداره کار یا کارشناس وزارت کار که در این مورد فعالیت دارد موضوع را پیگیری و در صورت نیاز اقدام قانونی انجام دهید.

 10. علی گفت:

  سلام من الان دانشجو هستم و دارم بیمه اختیاری پرداخت میکنم
  می خواستم بدونم که آیا این بیمه شامل این پاراگراف پایین میشه
  [آیا بیمه سربازی جزو سوابق بیمه بازنشستگی منظور می شود؟
  شخص باید به جز سابقه بیمه سربازی در بیمه تامین اجتماعی سابقه بیمه دیگری هم داشته باشد و به مدت مشخصی حق بیمه پرداخت کرده باشد .]
  یعنی من بعد فارغ التحصیلی به نظام وظیفه بگم این نوع بیمه رو داشتم سربازی جزو سابقه بیمه کاری من محسوب میشه یا خیر
  ممنون میشم بهم جواب بدین چون من فقط به همین خاطره که دارم پول بیمه رو میدم
  بعد اگر جوابتون مثبته چند ماه باید پرداخت کنم
  خواهشا جواب بدین جایی رو نمی شناسم برم بپرسم

  • منظور از عبارت فوق این است که برای احتساب مدت سربازی شما در سابقه بیمه حتما باید بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بوده و سابقه پرداخت بیمه هم داشته باشید. برای انجام این کار باید به همراه اسناد و مدارک مربوط به خاتمه مدت سربازی به شعبه ای که بیمه شما از طریق آن ارسال می شود مراجعه کنید.

 11. رضا گفت:

  سلام
  من حدود 10 سال بیمه اجباری بودم و یک سال بیمه بیکاری دریافت کردم و در تاریخ 98/3/31 بیمه بیکاری من تمام شده است و در حال حاضر شغلی ندارم و بیکار هستم آیا میتونم از طریق بیمه مشاغل آزاد بیمه خودم را ادامه دهم چون حق بیمه اختیاری زیاد است حدود 500 هزار تومان
  چون من شغلی ندارم از نظر قانونی مشکلی نداره؟

 12. علیرضا گفت:

  با سلام حدود 1 سالی هست که بیمه مشاغل آزاد هستم امادر جایی مشغول به کار نیستم در لیست بیمه به عنوان پادو ثبت شده ام به لحاظ قانونی مشکلی ندارد ؟ به نظر شما چه بیمه ای مناسب شرایط من است بیمه مشاغل آزاد را ادامه دهم یا بیمه ام را به اختیاری تغییر دهم ؟ اگر بیمه ام را تغییر دهم این یک سال که مشاغل آزاد پرداخت کرده ام شامل سابقه بیمه میشود ؟

  • سلام خدمت شما
   1- جواب اولین پرسش: خیر
   2- جواب دومین پرسش: بیمه اختیاری. اما پیشنهاد میکنم به نزدیکترین شعبه بیمه مراجعه و از کارشناسان سوال کنید تا با توجه به شریطی که دارید بتوانید تصمیم بهتری بگیرید
   3- جواب سومین پرسش: بیمه‎ای که پرداخت کرده اید جز سابقه شما حساب می شود
   موفق باشید

 13. لیلا دوستی گفت:

  با سلام و احترام
  کسیکه بیمه اختیاری باشد خانواده او هم می توانند تحت پوشش بیمه او باشند .مثلا خانم خانه داری که بیمه اختیاری است پسری بالای 18 سال دارد که بیکار است پسر از مزایای بیمه مادر می تواند استفاده کند؟

  • سلام خدمت شما
   در خصوص بیمه نمودن افراد تحت کفالت تفاوتی بین بیمه اجباری و اختیاری وجود ندارد. در صورتی که فرزندان شما شرایط زیر را داشته باشند می توانید به عنوان افراد تحت کفالت از خدمات بیمه ای استفاده نمایید:

   1- در صورتی که پدر خانواده نتواند فرزندان را تحت پوشش بیمه قرار دهد
   فرزندان پسر تا 19 سال سن به شرط عدم اشتغال به کار، (فرزندان پسر دارای 19 سال تمام سن یا بیشتر درصورتی که شاغل به تحصیل باشند یادراثر2- بیماری یا نقص عضو ازکارافتاده تلقی شوند، با ارایه گواهی معتبر ،تحت تکفل قرار می گیرند).

   فرزندان دختر به شرط عدم ازدواج و عدم اشتغال3-

   بدین منظور باید به شعبه ای که در آن بیمه شده اید مراجعه نموده و مدارک و مستندات را خود و فرزندتان را جهت بررسی دقیق تر به کارشناس بیمه ارائه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

درباره ما

موسسه حساب آموز آتی نگر پس از حدود 20 سال ارائه خدمات، به منظور گسترش فعالیت و ارائه خدمات حرفه ای به صاحبان مشاغل، شرکت ها، مدیران، حسابداران و علاقمندان به مسائل مالی و مالیاتی راه اندازی شد. خدمات ما در زمینه حسابداری، مالیات، بیمه تامین اجتماعی، قانون کار، مشاوره، آموزش و فروش نرم افزارهای حسابداری می باشد. 

موسسه حساب آموز در شبکه های اجتماعی

نماد ها و تاییدیه ها

logo-samandehi

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حساب آموز آتی نگر می باشد.

نسخه سایت: 4