تشویق‎های در نظر گرفته شده جهت مودیان مالیاتی

در قانون مالیات هاي مستقیم مشوق هایی به منظور ترغیب مودیان به ارایه اظهارنامه در موعد مقرر ، پرداخت به موقع مالیات و انجام تکالیف مالیاتی در موعد مقرر در قالب جایزه خوش حسابی ،بخشودگی بخشی از جرایم مالیاتی و بهره مندي از معافیت پایه مالیاتی و … در نظر گرفته شده است که بخشی از آنها در این مقاله ارائه می گردد:

به موجب ماده 189 :

چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان دفاتر و مدارك اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهاي الف و ب ماده ( 95 ) ، مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال ارایه اظهارنامه بدون مراجعه به هیات هاي حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایاي مقرر در ماده ( 190 ) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی هاي جاري پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

این قانون از ابتدای سال 1395 تغییر می یابد و مطابق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که از سال 1395 لازم الاجراست عمل می گردد. متن کامل اصلاحیه قانون مالیات ها را می توانید از لینک زیر دریافت کنید:

https://hesabamooz.com/showarchive.aspx?code=1

به موجب ماده 190 :

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون براي پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه اي معادل یک درصد ( 1%) مبلغ پرداختی به ازاي هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه اي معادل 2/5% مالیات به ازاي هر ماه خواهد بود.

مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضاي مهلت ارایه آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداري نموده یا اصولا مکلف به ارایه اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضاي مهلت ارایه اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد .

تبصره 1- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به ارایه به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده 239 این قانون، هرگاه برگ تشیخص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد ( 80 %) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد ( 40 %) جرایم
متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود

تبصره 2-چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودي نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، قابل مطالبه از مودي نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ارایه اعتراض آنان صورت پذیرد.

به موجب ماده 191:

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودي با توجه به دلایل ابرازي مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودي به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید