حساب تفصیلی و کاربرد آن ها

حساب تفصیلی چیست؟

جزئی ترین سطح سرفصل ها در نرم افزارهای جدید حسابداری، حساب تفصیلی نامیده می شود. به دلیل ایجاد فاصله و تفکیک بین سطح حساب ها، این نوع سرفصل، تفصیلی نامیده می شود.

کاربرد حساب تفصیلی:

از حساب های تفصیلی جهت نمایش دقیق مشخصات اشخاص و نیز نوع ارتباط مالی آنها با شرکت استفاده می شود به عنوان مثال با ایجاد ارتباط بین حساب دریافتنی تجاری و حساب تفصیلی که به نام “آقای مجید هاشمی” ثبت شده ماهیت حساب وی بدهکار و نوع ارتباط مالی وی با شرکت به عنوان مشتری و خریدار محصولات و یا خدمات شرکت تعیین می شود. کاربرد دیگر حساب های تفصیلی، مشخص نمودن جزئیات بیشتر گروه حساب ها، حساب های کل، معین و جز (معین در معین) می باشد.

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می کنید با تغییر سطوح حساب ها جزئیات بیشتری قابل ملاحظه می باشد:

همانگونه که در شکل فوق مشاهده می کنید حساب تفصیلی، اشاره به دو مورد کاملا جدا از هم دارد و مانده حساب جز “بانک های ریالی”  را به تفکیک نمایش می دهد. (نکته: مانده و گردش حساب ها در هر سطحی حاصل گردش و مانده حساب های سطح پایین تر می باشد).

ماهیت حساب تفصیلی:

حساب های تفصیلی بر خلاف حساب های کل، معین و جزء به تنهایی دارای ماهیت بدهکار یا بستانکار نمی باشند و در ثبت اسناد قابل استفاده نیستند و حتما باید با توجه به رویداد مالی مربوطه ، سرفصل های مناسب انتخاب شده و پس از آن حساب تفصیلی مرتبط ثبت گردد. به عنوان مثال واریز مبلغ  1/000/000 ریال به حساب جاری 123 بانک ملی شعبه الف به تنهایی قابل ثبت نمی باشد و جهت ثبت آن به ترتیب ابتدا باید حساب کل موجودی نقد و بانک، سپس حساب معین موجودی بانک و بعد از آن موجودی بانک های ریالی انتخاب شده و بعد از انتخاب این سرفصل ها در بخش تفصیلی حساب تفصیلی ” جاری 123 بانک ملی شعبه الف”  انتخاب و ثبت شود.

نکته:

با توجه به تعداد زیاد حساب های تفصیلی در شرکت ها که معمولا شامل نام مشتریان و فروشندگان، پرسنل و … است و هر یک از این افراد نیز با حساب های خاصی مرتبط هستند بهتر است که ابتدا گروه حساب های تفصیلی را ایجاد نماییم و گروه های تفصیلی را با سرفصل های حسابداری مرتبط کنیم و بعد از آن اشخاص را در گروه های مربوطه تعریف نماییم.البته امکان ایجاد گروه تفصیلی باید در نرم افزار شما وجود داشته باشد.

برخی از گروه هایی که می توان ایجاد کرد عبارتند از:

حساب های بانکی

خریداران

فروشندگان

پرسنل

سایر اشخاص

دیدگاه‌ها ۱
ارسال دیدگاه جدید