تغییرات روش ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی از ابتدای سال 1396 به بعد

تغییرات روش ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی از ابتدای سال 1396 به بعد

تغییرات روش ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی موضوعی است که تاکنون چندین بار انجام شده و هر بار نیز دردسرهای زیادی برای مودیان مالیاتی و به ویژه همکاران حسابداری که وظیفه ارسال گزارشات را دارند به وجود آورده است. ما در این مقاله به بررسی و ارائه توضیح درباره آخرین تغییرات انجام شده در روش ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی می‎پردازیم.

تغییرات روش ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی:

1- محتویات گزارشات خرید و فروش ارسال شده توسط شما براي سال 1396 ، تغییري نکرده و نیـازي بـه ارسال مجدد نمیباشد. لیکن در خصوص رکوردهایی که به شـکل ارزي ثبـت شـده انـد، در صـورتیکه حاصل ضرب ستون هاي مبلغ ارزي و نرخ برابري ارز، برابر با مبلغ مندرج در ستون معادل ریالی نشود، در بخش نمایش جزئیات علاوه بر تغییـر رنـگ دکمـه “نمـایش جزئیـات “، در جـدول نمـایش اطلاعـات، ستونی با عنوان “وضعیت” ایجاد شده است که نشان دهنده وضعیت رکورد می باشـد و در صـورتی – که “ناقص” قید شده باشد، ضروري است مؤدیان محترم نسبت بـه کنترل مجدد و در صورت نیاز اصلاح رکورد اقدام نمایند.

 

معاملات ارزی در گزارشات فصلی

 

2- در ساختار جدید، فیلدهاي سرفصل و نحوه پرداخت وجه وجود ندارند.

3- در کلیه رکوردهاي همه گزارشات، در ستون نوع کالا گزینه “سایر کالاها/خدمات” قرار گرفته اسـت . لذا در صورت نیاز نسبت به ویرایش ستون مذکور و انتخاب سایر گزینه هاي موجود اقدام نمائید

 

گزینه سایر کالاها و خدمات در گزارشات فصلی

 

4- با توجه به اینکه در گزارشهاي صادرات و واردات طبق ساختار قبلی، منظور از فیلد “مبلغ”، مبلغ ثبت شده مطابق دفاتر بوده و در ساختار جدید فیلد “مبلغ مطابق پروانه” نیز اضافه شده است، لـذا ضـمن انتقال محتویات ستون “مبلغ” از اطلاعات ارسال شـده طبـق سـاختار قبلـی ، بـه فیلـد “مبلـغ مطـابق دفاتر” در ساختار جدید، تمامی اطلاعات ارسالی در این گزارشات به ثبـت اولیـه تبـدیل شـده انـد . بنابراین ضروري است مؤدیان گرامی ضمن بررسی، اصلاح یـا تکمیـل اطلاعـات مبـالغ و سـایر فیلـدها حسب مورد نسبت به ثبت نهایی اقدام نمایند

 

مبلغ پروانه گمرکی در گزارشات فصلی

 

5-گزارشهاي ارسالی مربوط به صـادرات برگشـتی و یـا واردات برگشـتی در نسـخه بـروز رسـانی شـده ، حذف شده است و در ساختار جدید، گزارش صادرات برگشتی و واردات برگشتی وجود ندارد. لذا در صورتی که مؤدیان محترم در این دو نوع از گزارش قبلاً اطلاعاتی وارد نموده اند، رکوردهاي مـذکور حذف شده و در صورت وجود چنین اطلاعاتی ضروري است نسبت به ارسال مجدد در جداول مربوطه اقدام شود. بدیهی است میبایست اطلاعات صادرات برگشتی در گزارش واردات و اطلاعات واردات برگشتی در گزارش صادرات ارسال و موضوع برگشتی نیز در فیلد “توضیحات” عنوان شود.

6- قلم اطلاعاتی “تخفیف” از گزارش صادرات و واردات حذف شده است.

7- اطلاعات ارسالی در گزارشهاي حق العملکاري، دریافت و پرداخت قراردادها و اجاره مربوط به سـال 1396 با توجه به عدم تطابق با نسخه جدید سامانه قابلیـت بـ روز رسـانی نداشـته و حـذف شـده انـد . لـذا مؤدیان محترم مالیاتی میبایست اطلاعاتی را که از طریق گزارشهاي مذکور ارسال نمودهانـد ، مجـدداً در جداول مربوطه در سامانه حسب مورد درج و ارسال نمایند

8-با توجه به حذف کلی سرفصل گزارشهاي حمل و نقـل بـار ، حمـل و نقـل مسـافر و بیمـه ، مـی بایسـت اطلاعات مربوط به مؤدیان اصلی طرف معامله خود را از طریق گزارشهاي خرید و فروش و مطـابق بـا ساختار جدید مجدداً درج و ارسال نمایند.

 

گزینه های ارسال گزارش خرید و فروش فصلی

توضیح:

1- با توجه به متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره تغییر روش ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی، برخی از گزارشاتی که مودیان مالیاتی در دوره بهار و تابستان سال 96 ارسال کرده اند هم باید بر اساس ضوابط جدید اصلاح و ارسال شود. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حداقل یکبار تمام گزارشات ارسالی فصل بهار و تابستان خود را بررسی و در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام داده و گزارش را ثبت کنید.

2- نسخه های قدیمی گزارشات را که اصلاح شده اند نگهداری کنید و در صورت نیاز در زمان رسیدگی به کارشناس رسیدگی کننده ارائه دهید.

3- اصلاحات اعلام شده باید از ابتدای سال 96 به بعد اعمال شود. گزارشات ارسالی سال‎های قبل نیازی به اصلاح ندارند.

4- امکان ارسال گزارشات تجمیعی (معاملات کمتر از 5% حد نصاب معاملات کوچک) که قبلا حذف شده بود مجددا ایجاد شده و مودیان می توانند بر اساس ضوابط نسبت به ارسال این نوع گزارشات اقدام کنند.

 

معاملات تجمیعی

 

5- امکان مشاهده سوابق گزارشات فصلی سال 1395 شامل اطلاعات خرید و فروش و قراردادها در سامانه صورت معاملات فصلی ایجاد شده است که می‎توانید با مراجعه به بخش مربوطه جزئیات آن را مشاهده کنید.

 

مشاهده سوابق گزارشات فصلی

 

6- در صورتی که گزارشات فصلی خود را به صورت آفلاین ارسال می‎کنید نسخه جدید آن را از سایت گزارشات فصلی نصب کرده و گزارشاتی را که نیاز به اصلاح دارند با استفاده از نسخه جدید ارسال کنید.

و در آخر هم امیدواریم که موارد ذکر شده، آخرین تغییرات روش ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی باشد. امیدواریم …

 

 

دیدگاه‌ها ۱۸
ارسال دیدگاه جدید