0

سبد خرید

0

سبد خرید

دسته مقالات

ثبت حسابداری اسناد دریافتنی

اسناد دریافتنی چیست؟

اسناد دریافتنی اوراقی است که شخص بدهکار در قبال بدهی خود به شخص بستانکار ارائه می‎دهد. شخص بدهکار در این اوراق تعهد می‎کند مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به شخص طلبکار پرداخت کند. حالتی که شخص بابت بدهی خود هیچ سندی ارائه نمی‎دهد حساب دریافتنی نامیده می‎شود.

نکته:

1- در رویدادهای مالی ابتدا حساب دریافتنی بابت رویداد مالی که اتفاق افتاده ثبت می‎شود و پس از ارائه سند توسط شخص بدهکار، اسناد دریافتنی ثبت می‎شود.

2- احتمال وصول طلب در حسابهای دریافتنی کمتر از اسناد دریافتنی است.

3- مهمترین نوع اسناد دریافتنی چک می‎باشد. با دریافت چک از شخصی که به ما بدهکار می‎باشد نوع بدهی وی از حساب دریافتنی به اسناد دریافتنی تغییر می‎یابد. این بدهی تا زمان وصول چک یا تسویه مبلغ بدهی وجود دارد و شخص بدهکار ملزم به پاس کردن چک و یا پرداخت وجه در قبال چک ارائه شده می‎باشد.

 

ماهیت اسناد دریافتنی:

مطالبات هر واحد تجاری جز دارایی‎های آن می‎باشد و با توجه به اینکه دارایی‎ها دارای ماهیت بدهکار می‎باشند حساب‎های دریافتنی و اسناد دریافتنی نیز ماهیت بدهکار دارند.

 

ماهیت حسابها به صورت کامل در اینجا توضیح داده شده است

 

ثبت حسابداری اسناد دریافتنی:

امروزه در مبادلات تجاری به شکل گسترده ای از چک استفاده می‌‎شود به صورتی که می‎توان گفت چک یکی از مهمترین اسناد مبادلات تجاری می‎باشد. به دلیل اهمیت موضوع، ما در این مقاله ثبت‎های حسابداری مربوط به دریافت چک (اسناد دریافتنی) و مراحل گوناگون آن آموزش می‎دهیم. در نظر داشته باشید ثبت‎های ارائه شده در خصوص حساب‎های دریافتنی تجاری می‎باشد (حساب‎های دریافتنی تجاری مربوط به فعالیت اصلی واحد اقتصادی می‎باشد)، روش ثبت سایر حسابهای دریافتنی نیز مشابه حساب‎های دریافتنی غیر تجاری می‎باشد.

چک بانک سامان

چک بانک سامان

مرحله اول – فروش کالا یا ارائه خدمات به مبلغ 100/000/000 ریال به شرکت آلفا در تاریخ 1395/01/16:

در این مرحله شرکت آلفا در سند تاریخ 1395/01/16 به میزان مبلغ فاکتور بدهکار و حساب فروش بستانکار می‎شود.

                  حسابها و اسناد دریافتنی – حساب‎های دریافتنی تجاری – شرکت آلفا             100/000/000

                                       فروش و درآمد – فروش کالا                                                                             100/000/000

نکته: با توجه به فعالیت اصلی شرکت که فروش مواد اولیه می‎باشد، رویداد فوق در حساب‎های دریافتنی تجاری ثبت شد.

مرحله دوم – دریافت وجه یا چک از شرکت آلفا بابت بدهی در تاریخ 1395/01/19:

در این مرحله شرکت آلفا مبلغ 30/000/000 ریال به حساب بانکی فروشنده واریز کرده و مبلغ 70/000/000 ریال طی دو فقره چک مدت دار به مبلغ 30/000/000 ریال به تاریخ 1395/01/25 و 40/000/000 ریال به تاریخ 1395/02/06 به صندوق‎دار شرکت ارائه داده است. در سند تاریخ 1395/01/19 ثبت‎های زیر انجام می‎شود:

         موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک ملت                                              30/000/000

         حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق – شرکت آلفا            30/000/000

         حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق – شرکت آلفا            40/000/000

                     حسابها و اسناد دریافتنی – حساب‎های دریافتنی تجاری – شرکت آلفا                               100/000/000

مرحله سوم – اقدام جهت وصول چک و یا واگذاری چک به اشخاص دیگر:

به دو شکل می‎توان نسبت به وصول چک مذکور اقدام نمود.

حالت اول: چک تا زمان سررسید نزد صندوق‎دار شرکت باقی‎ می‎ماند و در زمان سررسید جهت وصول به بانک ارائه شده و پس از وصول، وجه آن به حساب شرکت واریز می‎شود. در حالت دوم چک معمولا زود تر از سررسید توسط دارنده به بانک ارائه می‎شود و بانک با استفاده از سیستم کلر نسبت به وصول و واریز مبلغ چک به حساب واگذارنده اقدام می‎نماید. بابت چک‎های سررسید گذشته نیز می‎توان از این روش استفاده نمود.

حالت دوم: این حالت که به شدت مرسوم می‎باشد، واگذاری چک توسط دارنده آن بابت بدهی یا سایر موارد، به شخص دیگر می‎باشد.

در تاریخ 1395/01/21 شرکت فروشنده چک 30/000/000 ریالی را به شرکت بتا بابت تسویه بدهی پرداخت کرده است. ثبت حسابداری این رویداد به شکل زیر می‎باشد:

               حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت بتا            30/000/000

                                حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق – شرکت آلفا        30/000/000

در تاریخ 1395/01/22 نیز چک 40/000/000 ریالی جهت وصول به بانک ملت شرکت ارائه شده است. ثبت حسابداری این رویداد نیز به شکل زیر می‎باشد:

               حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد در جریان وصول                           40/000/000

                             حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق – شرکت آلفا         40/000/000

در صورتی که چک به صورت مستقیم وصول و به حساب بانک واریز شده باشد می‎توان از ثبت واگذاری صرف نظر کرده و مستقیما حساب بانک را بدهکار و حساب‎ اسناد دریافتنی را بستانکار نمود.

مرحله چهارم – وصول یا برگشت چک‎ها:

در تاریخ 1395/01/25 چک 30/000/000 ریالی ارائه شده به شرکت بتا پاس می‎شود که در این حالت نیازی به ثبت سند در خصوص چک پاس شده نمی‎باشد.

اما چک 40/000/000 ریالی واگذار شده به حساب ما به دلیل نداشتن موجودی در تاریخ 1395/02/06 برگشت خورده و به شرکت عودت می‎شود. ثبت لازم در این خصوص به شرح زیر می‎باشد:

               حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد برگشتی نزد صندوق – شرکت آلفا         40/000/000

                                   حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد در جریان وصول                                      40/000/000

مرحله پنجم – رویدادهای مرتبط با چک برگشتی:

چک برگشتی

چک برگشتی

در صورت برگشت چک ممکن است یکی از حالتهای زیر روی دهد:

حالت اول – چک برگشتی به شرکت بتا تحویل داده می‎شود و به ازای آن چک جایگزین دریافت می‌شود و یا مبلغ آن به حساب واریز می‎شود.

ثبت تحویل چک برگشتی به شرکت بتا به شرح زیر می‎باشد:

                 حسابها و اسناد دریافتنی – حساب‎های دریافتنی تجاری – شرکت آلفا                        40/000/000

                                حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد برگشتی نزد صندوق – شرکت آلفا                                 40/000/000

دریافت چک جایگزین و یا واریز وجه به حساب بانک شرکت آلفا نیز مانند روال ذکر شده در مقاله انجام می‎شود.

حالت دوم – چک برگشتی توسط شرکت بتا تامین وجه شده و مجددا شرکت آلفا نسبت به وصول آن اقدام کند. در این حالت ثبت واگذاری و وصول چک مطابق مراحل فوق انجام می‎شود.

حالت سوم – مبلغ چک برگشتی توسط شرکت بتا اصلاح و پشت نویسی شده و مجددا با مبلغ جدبد جهت وصول در اختیار شرکت آلفا قرار میگیرد. در این حالت با توجه به مبلغ جدید ثبت دریافت چک و مراحل بعدی آن انجام می‎شود.

حالت چهارم – چک قابل وصول نبوده و دریافت مطالبات از شرکت بتا امکانپذیر نیست:

در این حالت ابتدا هزینه مطالبات مشکوک الوصول شناسایی شده و ثبت مربوطه به شرح زیر انجام می‎شود:

                  هزینه مطالبات مشکوک الوصول                                                      40/000/000

                                 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – شرکت بتا                                                   40/000/000

پس از انجام پیگیری لازم و اطمینان قطعی از عدم دریافت طلب، در صورتی که چک برگشتی به شرکت بتا عودت نشده باشد ثبت زیر صادر می‎شود:

             ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – شرکت بتا                                                   40/000/000

                           حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد برگشتی نزد صندوق – شرکت آلفا                                 40/000/000

در صورتی که چک به شرکت بتا عودت داده شده باشد ثبت زیر انجام می‎شود:

                 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – شرکت بتا                                                   40/000/000

                                  حساب‎ها و اسناد دریافتنی – حساب‎های دریافتنی – شرکت آلفا                                 40/000/000

24 پاسخ به “ثبت حسابداری اسناد دریافتنی”

 1. علی گفت:

  مرسی بابت مطالب مفید

 2. احمد گفت:

  عالی بودی خیلی استفاده کردیم ممنونم

  • حساب آموز گفت:

   با سلام و سپاس از پیام شما. خوشحالیم که مطالب برای شما مفید بوده است. موفق و تندرست باشید.

 3. فتانه رحیمی گفت:

  با سلام سفته ای در وجه بانک به مبلغ 220000000 ریال بابت تضمین اخذ وام صادرشده سند حسابداری آن چگونه است

  • حساب آموز گفت:

   با سلام. بابت موضوع فوق به مبلغ ذکر شده سرفصل “حساب های انتظامی – حسابهای انتظامی به عهده شرکت” بدهکار و در طرف مقابل حساب “طرف حسابهای انتظامی – طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت” بستانکار می شود.در سطح بعدی می توانید به حساب های ذکر شده مشخصات بانکی را که وام دریافت کرده اید اضافه کنید به عنوان مثال وام اگر از بانک ملت شعبه میرداماد دریافت شده باشد ثبت زیر انجام می شود: حساب های انتظامی – حسابهای انتظامی به عهده شرکت – بانک ملت شعبه میرداماد بدهکار و در طرف مقابل طرف حسابهای انتظامی – طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت-بانک ملت شعبه میرداماد بستانکار

 4. جواد طالقانی گفت:

  با سلام و احترام در جواب سوال خانم رحیمی شما دو طرف حساب را حسابهای انتظامی – حسابهای انتظامی به عهده شرکت ذکر شده است آیا این سند درست است ؟

  • حساب آموز گفت:

   آقای طالقانی عزیز سلام وقت بخیر. واقعا خوشحالیم از اینکه مطالب را به دقت مطالعه می کنید و نظر خود را اعلام می کنید. در جواب ازائه شده به خانم رحیمی عنوان شده در طرف بدهکار از “حساب های انتظامی – حسابهای انتظامی به عهده شرکت” و در طرف بستانکار از “طرف حسابهای انتظامی – طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت” استفاده می شود.

 5. عباس گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید یک سوال در زمینه حسابرسی داشتم در حسابرسی در چه مواردی چک ها ثبت می کنند برای بررسی؟

  • حساب آموز گفت:

   با سلام خدمت شما. لطفا سوال خود را دقیق تر مطرح نمایید. با تشکر

 6. سجاد گفت:

  سلام.خسته نباشید.مطالب مفید وعالی..فقط یه سوال اینکه نحوه ثبت چک برگشتی ودریافتی در فروش مویرگی یا همان بازاریابی باز به این شکل است؟؟چگونه باید ثبت بزنیم..اگر چک مشترس برگشت بخوره نحوه ثبت آن بحساب بازاریاب رو بفرمایید ممنون..و کسر ازحقوقش رو..ممنونم

  • حساب آموز گفت:

   آقای سجاد عزیز سلام وقت بخیر. خوشحالیم که مطالب سایت حساب آموز برای شما مفید بوده است و بابت تاخیر در پاسخگویی هم از شما عذرخواهی می کنیم. به طور کلی در هر حالتی روش ثبت اسناد دریافتنی و برگشتی مطابق توضیحات مقاله است.
   در فروش مویرگی مهم مسئولیت بازاریاب در قبال چکهای برگشتی و مطالبات سوخت شده مربوط به مشتریان معرفی شده می‎باشد. اگر بازاریاب مسئولیتی در قبال برگشت چک نداشته باشد چک برگشتی به خریدار عودت و حساب وی بدهکار می‎شود. اما اگر بازاریاب مسئولیت داشته باشد چک به وی تحویل داده می‎شود و حساب “سایر حسابهای دریافتنی” با نام بازاریاب بدهکار می‎شود و در زمان صدور سند حقوق، مبلغی که به حساب وی ثبت شده از حقوق نامبرده کسر می‎شود. امیدواریم توضیحات ارائه شده مفید باشد. موفق باشید.

 7. منصوري گفت:

  با سلام و تشكر از توضيحاتتان… در يك مجموعه توليدي مبلغ مشخصي جهت يك فروشگاه زنجيره اي به اصطلاح معتبر جنس ارسال شده است و درمقابل هيچ وجه و يا سندي از ايشان دريافت نشده است… حال پس از پيگيري هاي انجام شده مشخص گرديد كه اين مجموعه توان پرداخت ين مبلغ را ندارد و در مقابل تمايل دارد درصدي از سهام خود را بابت بدهي اش به اين شركت ارائه دهد… اين سهام بنا به دلايلي از ايشان تحويل گرفته شده است(به دليل اينكه و گرنه اين بدهي سوخت ميشد) حال جهت ثبت سند حسابداري بايد چگونه عمل كرد… طرف بستانكار كه مشخص است( فروشگاه زنجيره اي بستانكار) طرف بدهكار را بايستي به چه شكلي سند زد… لطفا راهنمايي فرماييد

  • آقای منصوری عزیز سلام. در طرف بدهکار باید حساب “سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها” ثبت شود. البته لازمه انجام این کار تعیین بهای تمام شده سرمایه گذاری، ارزش هر سهم، ارزش شرکت مقابل و تفاوت سهام دریافتی و مطالبات شما بر اساس استاندارهای حسابداری و انجام کل امور قانونی و ثبتی می‎باشد. موضوع مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود تعهدات شما در صورت دریافت سهام می‎باشد که در صورت سرمایه گذاری بابت پرداخت بدهی ها هم متعهد می شوید. موفق باشید.

 8. منصوري گفت:

  با سلام سوالي دارم و نمي دانم كجا بايستي اين سوال را بپرسم و اميدوارم كه بتونيد كمكم كنيد… بنده در يك شركت معتبر توليدي (در واحد مالي به عنوان كارمند مالي)مشغول به كار مي باشد… مديرمالي مجموعه (به گفته خودش بنا به بخشنامه سازمان امورمالياتي) از مديريت عامل شركت خواسته شخصي به عنوان تنخواه گردان(صندوقدار) معرفي شود و براي اين شخص حساب بانكي باز گردد تا برخي از پرداختي ها از حساب اين تنخواه گردان انجام گردد(پرداختي هاي بالاي 5 ميليون تومان مثلا پرداختي هاي به تامين اجتماعي و يا پرداختي هاي سازمان امور مالياتي و پرداخت قبوض و…) وقتي دليل اين كار را از ايشان مي پرسم مي گويند اين قانون جديد سازمان امورمالياتي كه حساب واسطي كه جهت پرداختي هاي شركت انجام ميشود بايستي به سازمان امورمالياتي اعلام گردد… چون قبل از اين براي مثلا پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي يك فقره چك شركت صادر مي كرديم و تحويل تحصيلدار شركت ميداديم و از آنجاييكه بيمه تامي اجتماعي ،اداره ماليات و برخي ارگانها از ما چك تحويل نمي گرفتند و فقط بايستي اين مبلغ به حساب ايشان واريز ميشد اين شخص تحصيلدار مجبور ميشد كه آن در حساب شخصي خود نقد كند و سپس آن را به حساب بيمه و يا ماليات و… واريز كند… چون حساب هاي حقوقي داراي كارت نمي باشد.(براي پرداخت قبوض برق و.. نيز به همين منوال).. و يا براي پرداخت قبوض مالياتي مجبور بوديم كه چك را صادر كنيم و تحصيلدار شركت آن را به حساب خودش واريز كند و به اداره ماليات مراجعه كند و در اداره ماليات كارت شخصي خودش را بكشد… حال شركت در نظر دارد بنده را كه صندوقدار شركت مي باشم مجبور كرده تا حسابي به نام خودم باز كنم تا اين امور از طريقي حساب حقيقي به نام خودم اينترنتي و يا از طريق كارت اينجانب انجام گردد بنده نيز به دليل ترس از ايجاد مشكلات احتمالي در آينده راضي به انجام چنين كاري نيستم… حال سوال من اين است آيا مديريت عامل و يا هر شخص ديگري ميتواند مرا مجبور به انجام چنين كاري كند؟ چون هر بار كه من خواهش ميكنم بنده را از اين كار معاف كنند ايشان مصرتر مي شوند كه حتما اين كار را بايد انجام دهيد( اول خواهشي و الان دستوري)… و يا اينكه براي حل اين مشكل راه حل ديگري وجود دارد كه بنده نيز از اين استيصال خارج شوم… خواهش ميكنم اگر اين سوال را جاي مناسبي نپرسيدم فوري راهنماييم كنيد…

  • حساب آموز گفت:

   سلام خدمت شما. بر اساس تبصره 3 ماده 147 اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم، شرط پذیرش هزینه‎های بالاتر از 50/000/000 ریال توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت از طریق سیستم بانکی است و گفته مدیر مالی شما درست است. شرکت‎ها بابت حل این مشکل می‎توانند به چند روش این کار را انجام دهند:

   1- استفاده از حساب بانکی شرکت و پرداخت اینترنتی هزینه‎ها: پرداخت اینترنتی از حساب شرکتها توسط برخی از بانکها قابل انجام است. شرط انجام این کار ارائه تاییدیه توسط همه افراد دارای حق امضای شرکت به بانک است.
   2- استفاده از چک و وصول آن توسط تحصیلدار و پرداخت هزینه ها: در این حالت دقیقا باید اسناد و مدارک مربوطه شامل چک، واریزی به حساب شخص و پرداخت از حساب وی وجود داشته باشد. این روش چندان مطمئن نیست.
   3- راه دیگر افتتاح حساب مشترک توسط افراد دارای حق امضا در بانک و استفاده از آن بابت پرداخت هزینه های بالای 50/000/000 ریال است.
   4- روش دیگر استفاده از حساب شخصی مسئول صندوق یا تنخواه است.

   نکته: هزینه هایی مانند بیمه، برق و تلفن معمولا با ارائه اسناد پرداخت قابل ردیابی است و مشکل زیادی ایجاد نمی کند اما مواردی مانند خرید مواد اولیه و کالا را همیشه تلاش کنید به صورت چک از حساب بانکی شرکت پرداخت کنید.
   در صورتی که از حساب شخص بابت این مورد استفاده می‎کنید به هیچ عنوان دریافت و پرداخت‎های شخصی را از آن انحام ندهید.

 9. منصوري گفت:

  ادامه: چرا كه بنده اگر به اين نتيجه برسم كه اصرار آنها غير قانوني است و فقط دليل شخصي دارد از ادامه كار در اين مجموعه انصراف خواهم داد…

 10. نازنین گفت:

  سلام خدمت شما،من یک سوال داشتم ،ثبت چک های پاس شده در یک ماه چگونه انجام می شود،؟
  موجودی بانک-بانک ملی-۱۰۰
  هزینه کارمزد۱۰
  بستانکار حساب چه جوری ثبت میشه؟!؟

 11. رضا گفت:

  عالی ممنون

 12. علیرضا عسکری گفت:

  عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

درباره ما

موسسه حساب آموز آتی نگر پس از حدود 20 سال ارائه خدمات، به منظور گسترش فعالیت و ارائه خدمات حرفه ای به صاحبان مشاغل، شرکت ها، مدیران، حسابداران و علاقمندان به مسائل مالی و مالیاتی راه اندازی شد. خدمات ما در زمینه حسابداری، مالیات، بیمه تامین اجتماعی، قانون کار، مشاوره، آموزش و فروش نرم افزارهای حسابداری می باشد. 

موسسه حساب آموز در شبکه های اجتماعی

نماد ها و تاییدیه ها

logo-samandehi

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حساب آموز آتی نگر می باشد.

نسخه سایت: 4