جریمه اصلاح گزارشات فصلی خرید و فروش

جریمه اصلاح گزارشات فصلی خرید و فروش

جریمه اصلاح گزارشات فصلی و شرایط تعلق آن موضوع این مقاله است. این مقاله پیرو سوالات زیادی که از طریق سایت حساب آموز یا صفحه ما در اینستاگرام مطرح می شود تهیه شده است.

 

جریمه اصلاح گزارشات فصلی خرید و فروش

به طور کلی اصلاح گزارشات فصلی مشمول جریمه نیست مگر اینکه شما گزارشات را بعد از پایان مهلت قانونی ارسال آن اصلاح کنید و در گزارشات فصلی اصلاحی، مبلغ معاملاتی که ثبت می شود بیشتر از معاملاتی باشد که در گزارش فصلی اصلی وجود دارد. اگر این اتفاق بیفتد به دلیل تاخیر در ثبت معاملات معادل ۱% معامله ای که اضافه شده مشمول جریمه می شوید. البته همان طور که اطلاع دارید جرائم مربوط به گزارشات فصلی جز جرائم قابل بخشودگی است و شما می تونید از این بخشودگی استفاده کنید.

 

 

جریمه اصلاح گزارشات فصلی

 

توضیح در مورد جریمه اصلاح گزارش فصلی:

به استناد متن فوق، در صورتی که دو مورد زیر در زمان اصلاح گزارشات خرید و فروش فصلی وجود داشته باشد شما مشمول جریمه می شوید:

۱- اصلاح گزارشات فصلی بعد از پایان مهلت قانونی آن انجام شود.

۲- در گزارشات اصلاحی، مبالغ اصلاح شده بیشتر از معاملات ثبت شده قبلی باشد.

 

مثال:

فرض کنید شما در گزارش فصلی بهار که در آن را در مهلت قانونی ارسال کرده اید مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خرید و مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فروش اعلام کرده اید. در بررسی اطلاعات خرید و فروش در تاریخ ۱۶ مرداد متوجه شده اید که مبلغ خرید ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر و مبلغ فروش ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کمتر اعلام شده است به همین دلیل گزارشات فصلی را اصلاح نموده اید. با توجه به توضیحات ارائه شده، چون مبلغ خرید اصلاحی کمتر از مبلغ ارسالی اولیه است مشمول جریمه نمی شوید اما چون مبلغ فروش اصلاحی بیشتر از مبلغ ارسالی اولیه است معادل ۱% معامله افزایش یافته مشمول جریمه می شوید:

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ * ۱% = ۵۰۰.۰۰۰ ریال

 

نکته:

اصلاح گزارشات فصلی در مهلت قانونی ارسال آن مشمول جریمه نمی باشد حتی اگر مبالغ اصلاحی افزایش داشته باشد.

 

 

دیدگاه‌ها ۰