حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

مقاله ای که در حال مطالعه آن هستید در مورد حق بیمه تامین اجتماعی و روش محاسبه آن است. منبع اصلی مطالب این مقاله سایت سازمان تامین اجتماعی است و توضیحات تکمیلی توسط ما به آنها اضافه شده است. حق اولاد

منظور از حق بیمه چیست؟  

طبق ماده 2 قانون تامین اجتماعی حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.

مبنای محاسبه حق بیمه چیست؟

مبنای محاسبه حق بیمه در مورد حقوق، حقوق و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی است. در مورد سایر موارد از جمله قراردادهای پیمانکاری، مشاوره و … بخش حق الزحمه ای آن قرارداد می باشد.

حق بیمه حقوق شامل چه مواردی است؟

حق بیمه حقوق به 3 دسته تقسیم می‎گردد که شامل موارد زیر است:

1- بیمه سهم کارفرما معادل 20% حقوق و مزایای مشمول بیمه که به عهده کارفرما است.

2- بیمه بیکاری معادل 3% حقوق و مزایای مشمول بیمه که به عهده کارفرما است.

3- بیمه سهم کارگر معادل 7% حقوق و مزایای مشمول بیمه که به عهده کارگر است.

نکته: در قانون تامین اجتماعی از کلمه کارگر برای افراد بیمه شده استفاده می شود. بر این اساس کارمندان بیمه شده نیز به عنوان کارگر در نظر گرفته می شوند و در این مقاله نیز منظور از کارگر، کارمندان و کارگران بیمه شده هستند.

وظیفه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی به عهده چه کسی است؟

بر اساس ماده 30 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان موظف هستند حق بیمه سهم کارگر را که 7% است از حقوق و مزایای مشمول بیمه آنان کسر و به همراه سهم خود که شامل بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری و در مجموع 23% حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران است به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. متن ماده 30 قانون تامین اجتماعی به صورت زیر است:

کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌نمایند.
‌تبصره – ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آنها طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

 نکته – عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی، مسئولیتی برای کارگران در این خصوص ایجاد نمی کند.

حق بیمه تامین اجتماعی چگونه محاسبه می‎شود؟

حق بیمه از حاصل ضرب حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در نرخ های بالا به دست می آید. برای محاسبه حقوق و مزایای مشمول بیمه ابتدا باید مبالغ معاف از حق بیمه از حقوق و مزایای کارگر کسر شود. عدد باقیمانده حقوق و مزایای مشمول حق بیمه است که مبنای محاسبه بیمه قرار می گیرد. مثلا اگر حقوق و مزایای مشمول بیمه شخصی 150.000.000 ریال باشد محاسبه به شکل زیر انجام می‎شود:

بیمه سهم کارفرما

150.000.000 × 20% = 30.000.000

 بیمه بیکاری

150.000.000 × 3% = 4.500.000

بیمه سهم کارگر

150.000.000 × 7% = 10.500.000

چه مواردی معاف از بیمه هستند؟

  1. حق اولاد که به آن حق عائله مندی هم گفته می شود
  2. بازخرید ایام مرخصی
  3. کمک عائله مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده86 قانون تامین اجتماعی
  4. هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
  5. عیدی
  6. مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری
  7. حق شیر
  8. پاداش نهضت سواد آموزی
  9. حق التضمین(کسر صندوق)
  10. خسارت اخراج و مزایای پایان کار

آیا برای آن دسته از افرادی که بر اساس قرارداد ساعتی کار می کنند هم باید حق بیمه محاسبه و پرداخت شود؟  

طبق ماده 32 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند لیست و حق بیمه افراد شاغل در کارگاه را فارغ از ساعات حضور در کارگاه به صورت روزانه و با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد سال جاری به شعب تابعه ارسال و پرداخت نمایند.

توضیح: بیمه این افراد بر اساس میزان ساعت کار آنان محاسبه می‎شود.

این مقاله نخستین بار در تاریخ 1397/3/31 در سایت حساب آموز منتشر شده است.

دیدگاه‌ها ۵
ارسال دیدگاه جدید