حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

مقاله ای که در حال مطالعه آن هستید به موضوع حق بیمه تامین اجتماعی و روش محاسبه آن اختصاص دارد.  لازم به ذکر است منبع اصلی مطالب این مقاله سایت سازمان تامین اجتماعی می‎باشد ولی در صورت نیاز توضیحات تکمیلی توسط همکاران ما به آنها اضافه شده است.

منظور از حق بیمه چیست؟  

طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.

مبنای محاسبه حق بیمه چیست؟

مبنای محاسبه حق بیمه در مورد حقوق، حقوق و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی است و در مورد سایر موارد از جمله قراردادهای پیمانکاری و … بخش حق الزحمه ای آن قرارداد می باشد.

حق بیمه حقوق شامل چه مواردی است؟

حق بیمه حقوق به ۳ دسته تقسیم می‎گردد که شامل موارد زیر است:

بیمه سهم کارفرما معادل ۲۰% حقوق و مزایای مشمول بیمه

بیمه بیکاری معادل ۳% حقوق و مزایای مشمول بیمه

بیمه سهم کارگر معادل ۷% حقوق و مزایای مشمول بیمه

حق بیمه چگونه محاسبه می‎شود؟

حق بیمه از حاصل ضرب حقوق و مزایای مشمول در نرخ های بالا به دست می‎آید. مثلا اگر حقوق و مزایای مشمول بیمه شخصی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد محاسبه به شکل زیر انجام می‎شود:

بیمه سهم کارفرما

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ × ۲۰% = ۴.۰۰۰.۰۰۰

 بیمه بیکاری

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ × ۳% = ۶۰۰.۰۰۰

بیمه سهم کارگر (کارمند) بیمه شده

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ × ۷% = ۱.۴۰۰.۰۰۰

پرداخت حق بیمه به عهده چه کسی است؟

پرداخت بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری به عهده کارفرما و پرداخت بیمه سهم بیمه شده به عهده کارمند (کارگر) بیمه شده است. کارفرما باید مبلغ ۷% بیمه سهم بیمه شده را از حقوق وی کسر و به همراه ۲۳% سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. بخش حسابداری هم باید سند مربوط به محاسبه بیمه و پرداخت آن را انجام دهد.

چه مواردی معاف از بیمه هستند؟

کلیه پرداختی های مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده میشود مشمول بیمه تامین اجتماعی می‎باشد به غیر از:

حق همسر(عائله مندی)

بازخرید ایام مرخصی

کمک عائله مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده۸۶ قانون تامین اجتماعی

هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

عیدی

مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری

حق شیر

پاداش نهضت سواد آموزی

حق التضمین(کسر صندوق)

خسارت اخراج و مزایای پایان کار

توضیح: بر اساس قوانین قبلی حق اولاد حداکثر به ۲ فرزند تعلق می‎گرفت که در حال حاضر این محدودیت برداشته شده و شرایط پرداخت حق اولاد به شرح زیر است:

الف-بیمه شده سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشد

ب-سن فرزندان کمتر از ۱۸ سال باشد یا اینکه فقط مشغول به تحصیل باشند

پ-بر اساس گواهی کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشند.

آیا برای آن دسته از افرادی که بر اساس قرارداد ساعتی کارمی کنند  هم باید حق بیمه محاسبه و پرداخت شود؟

طبق ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند لیست و حق بیمه افراد شاغل در کارگاه را فارغ از ساعات حضور در کارگاه به صورت روزانه و با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد سال جاری به شعب تابعه ارسال و پرداخت نمایند.

توضیح: بیمه این افراد بر اساس میزان ساعت کار آنان محاسبه می‎شود.

این مقاله نخستین بار در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳۱ در سایت حساب آموز منتشر شده است.

دیدگاه‌ها ۴