شباهت‎ها و تفاوت‎های شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

شباهت‎ها و تفاوت‎های شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

بر اساس قانون تجارت ایران شرکت های تجاری به 7 نوع گوناگون تقسیم می شوند.این شرکت دارای مشابهت ها و اختلافاتی با هم می باشند که در این مقاله شباهت ها و تفاوت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدودتوضیح داده می شود.

شباهتهای شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود:

1.     حداقل سرمایه لازم برای ثبت هر دو نوع شرکت یک میلیون ریال است.

2.     افزایش سرمایه در هر دو نوع شرکت اختیاری است.

3.     حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شخص می باشد .

تفاوت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود:

1-برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء باید حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر باشد .

2-در زمان ثبت شرکت سهامی خاص،باید حداقل 35% سرمایه در حساب بانکی که به نام شرکت در یکی از شعب بانکها افتتاح می شود واریز شده و گواهی واریز وجه مربوطه ارائه شود (الباقی سرمایه که  65% می باشد در تعهد سهامداران باقی می ماند.البته سهامداران می توانند بیش از 35% و یا کل سرمایه را در زمان ثبت پرداخت کنند).ولی در شرکت با مسئولیت محدود افتتاح حساب و واریز وجه سرمایه به حساب بانک اجباری نمی باشد و تنها اقرار مدیر عامل مبنی در دریافت کل سرمایه شرکت کافی می باشد.

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

4ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که در صورت نیاز پس از اتمام مدت فوق الذکر، قابل تمدید است ولی در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و هم چنین می توانند در اساسنامه شرکت مدت زمانی برای تصدی مدیریت تعیین کنند .

5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

6ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص ساده تر و در شرکت های با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .

7ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می  گردد ولی در شرکت با مسئولیت محدود، مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظارت اداره می شود به شرط اینکه تعداد شرکا از  12نفر بیشتر باشد .

8- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند

9ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند ولی در شرکت های با مسئولیت محدود،مدیران به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند.

10ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء می باشد. همچنین در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود می توان ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر نمود .

11ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه است .

12ـ تقویم (ارزیابی) سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد و شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند و ارزیابی آنان باید معقول و منطقی باشد ولی تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید