هزینه بیمه افراد تحت تکفل چقدر می باشد؟

اگر این سوال برای شما مهم است و می‎خواهید بدانید آیا بابت افراد تحت تکفل حق بیمه پرداخت می شود یا نه این مقاله را مطالعه نموده و فیلم انتهای صفحه را مشاهده کنید.

 

بیمه شده اصلی کیست؟

بیمه شده اصلی کسی است که شماره بیمه در سازمان تامین اجتماعی به او اختصاص داده شده و ارتباط بیمه ای او با سازمان تامین اجتماعی همچنان برقرار است و وی می تواند از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار گردد. ارتباط بیمه شده با سازمان تامین اجتماعی می تواند ناشی از ارسال لیست بیمه برای او یا بیمه بیکاری و موارد اینچنینی باشد.

 

معنی تحت تکفل در این مقاله چیست؟

تحت تکفل به افرادی گفته میشود که بیمه شده اصلی می تواند به واسطه بیمه بودن خود آنان را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد تا آنان از برخی مزایای مقرر در قانون بهره مند شوند.

 

بیمه شده اصلی می تواند همسر، فرزندان و پدر و مادر خود را تحت کفالت قرار دهد

بیمه شده اصلی چه کسانی را می تواند تحت تکفل (تحت کفالت) بیمه ای خود قرار دهد؟

بیمه شده مرد می تواند با رعایت شرایط ذکر شده در زیر همسر، فرزندان و پدر و مادر خود را تحت کفالت خود قرار دهد:

  • همسر بیمه شده
  • فرزندان پسر تا 22 سال به شرط عدم اشتغال به کار و بالاتر از آن به شرط این که مشغول به تحصیل باشند یا به دلیل بیماری یا نقص عضو از کارافتاده تلقی شوند. در این حالت ارایه گواهی معتبر و پذیرش از کار افتادگی توسط سازمان تامین اجتماعی الزامی است.
  • فرزندان دختر تا 18 سالگی و بالاتر از آن به شرط عدم ازدواج
  • پدر و مادر بیمه شده به شرطی که سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال بیشتر باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی باشند، مستمری بگیر نباشند و معاش آنان توسط بیمه شده تامین گردد.

بیمه شده زن هم می تواند افراد فوق را تحت کفالت خود قرار دهد به شرط اینکه علاوه بر موارد فوق شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:

  • در مورد فرزندان: اگر همسر وی قادر به پوشش بیمه ای فرزندان نباشد
  • در مورد همسر:

معاش شوهر توسط همسرش تامین شود

سن شوهر بیشتر از 60 سال باشد و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی ازکارافتاده باشد

مستمری بگیر قانون تامین اجتماعی نباشد

 

نکته درباره افراد تحت تکفل:

1- مزایایی مانند بازنشستگی به افراد تحت تکفل تعلق نمی گیرد

2- در صورت فوت بیمه شده اصلی افراد زیر از مزایای مستمری استحقاقی فرد فوت شده برخوردار می شوند:

همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده (در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنها تقسیم می شود)

هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده ( درصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد، مستمری وی دوبرابر میزان مذکور خواهد بود)
پدر و مادر بیمه شده متوفی هر یک معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده

3- مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی تجاوز کند اگر مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده از میزان مستمری استحقاقی بیمه شده تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و اگر یکی از مستمری بگیران هم فوت شود یا شرایط دریافت استحقاقی مستمری را از دست دهد سهم بقیه با توجه به اتفاق روی داده افزایش خواهد یافت چون بازماندگان باید صد در صد مستمری بیمه شده را دریافت کنند.

و نکته نهایی این است که: بابت افراد تحت تکفل حق بیمه پرداخت نمی شود

 

دیدگاه‌ها ۳۰
ارسال دیدگاه جدید