محاسبه عیدی کارگران و کارمندان مشمول قانون کار

محاسبه عیدی کارگران و کارمندان مشمول قانون کار

عیدی و سنوات خدمت از جمله مزایای غیر مستمر و اجباری است که معمولا در پایان هر سال و پیش از فرا رسیدن سال نو توسط کارفرما محاسبه و به پرسنل پرداخت می‎شود. ما در این مقاله در خصوص روش محاسبه عیدی توضیح می‎دهیم. در صورت تمایل به مطالعه درباره سنوات خدمت به اینجا مراجعه کنید.

ماده قانونی مربوط به محاسبه عیدی:

کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند ، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد ، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید . در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می باشد .

 

با توجه به قانون فوق، ذکر چند مورد در خصوص روش محاسبه لازم است:

  • توضیحات فوق جهت محاسبه عیدی افراد مشمول قانون کار استفاده می‎باشد نه کارکنان دولت.
  • در صورتی که کارگران یا کارمندان به مدت یک سال به کار مشغول باشند معادل 60 روز آخرین حقوق به ایشان پرداخت می‎شود. در صورتی که مدت کارکرد کمتر از یک سال باشد محاسبه عیدی متعلقه با توجه به مدت کارکرد انجام می‎شود (به عبارت دیگر میزان عیدی دو برابر آخرین مزد شخص می‎باشد)
  • منظور از مزد در قانون ذکر شده، مزد و فوق العاده هایی است که به تبع شغل به کارگر تعلق می‎گیرد و حتما باید در محاسبه عیدی در نظر گرفته شود. از جمله این موارد فوق العاده شغل و سختی کار می‎باشد. در نظر داشته باشید مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک عائله مندی و کمک هزینه های مسکن ، خواروبار و بن و نیز پاداش افزایش تولید جزء مزد به حساب نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش نیز در نظر گرفته نمی‎شود.

 

  • در محاسبه عیدی باید حداقل و حداکثر عیدی قابل پرداخت در نظر گرفته شود. کمترین مبلغ قابل پرداخت عیدی معادل 2 برابر و بیشترین مقدار قابل پرداخت عیدی حداکثر 3 برابر حداقل حقوق ماهانه اعلام شده توسط وزارت کار است. به عنوان مثال چنانچه دو برابر حقوق فردی از 3 برابر حداقل حقوق وزارت کار بیشتر باشد حداکثر عیدی قابل پرداخت به نامبرده معادل 3 برابر حداقل حقوق می‎باشد.

نکته: در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می باشد .

 

مثال جهت روش محاسبه عیدی:

قصد داریم عیدی سال 1395 تعداد 5 نفر از پرسنل یک شرکت را محاسبه کنیم.  قبل از اقدام به محاسبه باید مبلغ حداقل و حداکثر عیدی سال 1395 را با استفاده از حداقل حقوق وزارت کار مشخص کنیم.  همانطور که اطلاع دارید حداقل حقوق روزانه در سال 1395 که توسط وزات کار اعلام شده 270/722 ریال است. با استفاده از این اطلاعات میزان حداقل و حداکثر عیدی را به روش زیر محاسبه می‎کنیم:

حداقل عیدی  = حداقل حقوق 30 روز مطابق وزارت کار در سال 1395  × 2 = 8/121/660 × 2 = 16/243/320 ریال

حداکثر عیدی  = حداقل حقوق روزانه مطابق وزارت کار در سال 1395  × 3 = 8/121/660 × 3 = 24/364/980 ریال

نفر اول – حقوق ماهانه 20/000/000 ریال و مدت کارکرد یک سال تمام:

چون دو برابر حقوق این شخص از مبلغ حداکثر بیشتر می‎شود مبلغ حداکثر عیدی (24/364/980 ریال) برای ایشان در نظر گرفته می‎شود  نه مبلغ حاصل از دو برابر نمودن حقوق وی.

 

نفر دوم-حقوق ماهانه 10/000/000 ریال و مدت کارکرد یک سال تمام:

چون دو برابر حقوق نامبرده از از حداکثر کمتر می‎باشد بنابراین باید مبلغ دو برابر حقوق به عنوان عیدی برای وی در نظر گرفته شود (مبلغ 20/000/000 ریال).

 

نفر سوم- حقوق ماهانه معادل حداقل حقوق وزارت کار یعنی 8/121/660 ریال:

چون دو برابر حقوق وی از حداکثر کمتر است بنابراین عیدی ایشان معادل دو برابر حقوق می‎باشد (16/243/320 ریال).

 

نفر چهارم- حقوق ماهانه 25/000/000 ریال و مدت کارکرد 7 ماه:

در این حالت چون دو برابر حقوق وی از حداکثر بیشتر است حداکثر مبلغ عیدی را محاسبه نموده و به نسبت مدت کارکرد برای این شخص عیدی محاسبه می‎شود.

24/364/980 ÷ 12 = 2/030/415     عیدی برای هر ماه

2/030/415 × 7 = 14/212/905  عیدی نفر چهارم

 

نفر پنجم-حقوق ماهانه 10/000/000 ریال و مدت کارکرد 3 ماه :

چون دو برابر حقوق وی از حداکثر عیدی کمتر است مبلغ دو برابر را به عنوان عیدی یک ساله در نظر گرفته و به شکل زیر برای وی عیدی محاسبه می‎کنیم:

10/000/000 × 2 = 20/000/000 عیدی یک سال

20/000/000 ÷ 12 = 1/666/667 عیدی یک ماه

1/666/667 × 3 = 4/999/999 عیدی شخص

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید