0

سبد خرید

0

سبد خرید

دسته مقالات

مرور زمان مالیاتی چیست؟

مرور زمان مالیاتی چیست؟

مرور زمان مالیاتی چیست؟

مرور زمان مالیاتی ارتباط مستقیم با رسیدگی مالیاتی (حسابرسی مالیاتی) دارد. رسیدگی مالیاتی یکی از وظایف بسیار مهمی است که انجام آن بر اساس قانون مالیات‎های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. بر اساس همین قانون سازمان امور مالیاتی موظف است که پرونده مودیان مالیاتی را از نظر درآمد و هزینه و تطابق آن با مفاد قانون بررسی کند. این رسیدگی باید در مهلت مشخص شده در قانون مالیات‎های مستقیم انجام شود در غیر این صورت پرونده مودی مشمول مروز زمان می‌شود که چون این مهلت در قانون مالیات‎های مستقیم مشخص شده به آن مروز زمان مالیاتی گفته می‎شود.

نکته – مرور زمان در قوانین قضایی به حالتی گفته می‎شود که بعد از طی مدت زمان خاصی امکان پیگیری قضایی جرم از بین می‎رود.

 

مرور زمان مالیاتی

مدت زمان لازم برای مرور زمان مالیاتی

مرور زمان در دو حالت ارسال اظهارنامه و عدم ارسال اظهارنامه روی می‎دهد. برای بررسی دقیق موضوع باید به ماده 156 و ماده 157 قانون مالیات‎های مستقیم مراجعه کنیم.  ماده 156 مرور زمان در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را در موعد قانونی ارسال کرده اند تعیین شده و در ماده 157 هم مرور زمان برای مودیان یا اشخاصی که موظف به ارسال اظهارنامه بوده‎اند اما آن را ارسال نکرده‎اند.

 

مرور زمان مالیاتی مودیانی که اظهارنامه خود را در موعد قانونی تسلیم کرده‎اند:

بر اساس ماده 156 ق.م.م اداره امور مالیاتی باید حداکثر تا یک سال بعد از پایان مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی به اظهارنامه مودیان رسیدگی نموده و برگ تشخیص را صادر کند. در صورت عدم صدور برگ تشخیص در مهلت تعیین شده یا ابلاغ برگ تشخیص تا سه ماه بعد از انقضای یک سال ذکر شده، اظهارنامه به دلیل مرور زمان قطعی می‎گردد یعنی سود یا زیان و اطلاعات اظهار شده در اظهارنامه تایید میشود. در بخش بعدی ابتدا متن کامل ماده 156 را به همراه چند مثال مشاهده مشاهده می‎کنید.

 

ماده ۱۵۶ ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است اظهارنامة مودیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ‌ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال ‌فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامة مودی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی‌، درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان‌ شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت مادة ۱۵۷ این قانون قابل ‌مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامة ‌مودی به علت عدم رسیدگی‌، قطعی تلقی می‌گردد ادارة امور مالیاتی ‌بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش‌ توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به ‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

 

مثال الف – مرور زمان برای شخص حقیقی (صاحبان مشاغل) برای ارسال اظهارنامه سال 1397:

مهلت ارسال اظهارنامه صاحبان مشاغل: بر اساس ماده 100  تا پایان خرداد سال بعد است یعنی این شخص حداکثر تا پایان خرداد 1398 باید اظهارنامه خود را ارسال کند

مهلت رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی: حداکثر یک سال بعد از پایان مهلت قانونی ارسال اظهارنامه یعنی پایان خرداد 1399

مهلت ابلاغ برگ تشخیص جهت جلوگیری از مرور زمان مالیاتی: حداکثر تا پایان شهریور 1399

 

مثال ب – مرور زمان اظهارنامه سال 1397 برای شرکتی که سال مالی آن پایان اسفند است:

مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی: بر اساس ماده 110 تا 4 ماه بعد از پایان سال مالیاتی است یعنی این مودی حداکثر باید تا پایان تیر ماه 1398 اظهارنامه خود را ارسال کند

مهلت رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی: حداکثر یک سال بعد از پایان مهلت قانونی ارسال اظهارنامه یعنی پایان تیر 1399

مهلت ابلاغ برگ تشخیص جهت جلوگیری از مرور زمان مالیاتی: حداکثر تا پایان مهر 1399

 

 

مثال پ – مرور زمان اظهارنامه سال 1397 برای شرکتی که سال مالی آن پایان شهریور است:

مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی: با توجه به اینکه 6 ماه از عملکرد این مودی در سال 1397 و 6 ماه در سال 1398 بوده و چهار ماه بعد از پایان سال مالی خود باید اظهارنامه را ارسال کند بنابراین مهلت ارسال در این حالت حداکثر تا پایان دی ماه 1398 می باشد

مهلت رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی: حداکثر یک سال بعد از پایان مهلت قانونی ارسال اظهارنامه یعنی پایان دی 1399

مهلت ابلاغ برگ تشخیص جهت جلوگیری از مرور زمان مالیاتی: حداکثر تا پایان فروردین 1400

 

مرور زمان مودیانی که اظهارنامه خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده‎اند:

در این حالت مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت می‎باشد. متن ماده 157 قانون مالیات‎های مستقیم به طور کامل در مورد این گروه از مودیان است:

ماده ۱۵۷ ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه ‌پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ ‌شود.

تبصره ـ در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه ‌شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن‌تلقی می‌گردد و در این صورت ادارة امور مالیاتی مکلف است بدون ‌رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

 

نکته: 

1- مرور زمان مالیاتی در موارد اندکی روی می‎دهد مانند زمان تغییر کارشناسان مالیاتی که کارشناس جدید اطلاعی از پرونده مودی ندارد

2- اظهارنامه ارسالی مودیانی که مشمول مرور زمان مالیاتی شده رسیدگی نمی‎شود و تمام اطلاعات ذکر شده در آن اعم از سود یا زیان بدون هیچ تغییری تایید می‎گردد

3- هر چند مرور زمان مالیاتی برای بخش حسابداری و حسابداران فرخنده و دلچسب است ممکن است برای کارمندان سازمان امور مالیاتی مشکل آفرین باشد به ویژه اگر این موضوع به دلیل به دلیل قصور کارمندان تی روی دهد.

 

11 پاسخ به “مرور زمان مالیاتی چیست؟”

 1. رسول گفت:

  باسلام و تشکر از توضیح مختصر و مفیدتون، لطفا مهلت ابلاغ برگ تشخیص جهت جلوگیری از مرور زمان مالیاتی در مثال پ را اصلاح فرمایید و البته صرفا بابت اطلاع بعرض میرسد که از این نوع اشتباهات در مطالبتون زیاد بچشم میخورد که بنظر نوشته نوآموزی باشد که از شوق آموخته جدید فی المثل از حول حلیم به دیگ بیافته.ولی در کل بنده از برخی مطالبتون بابت یادآوری و تذکرات ذهنی برای خودم تشکر میکنم و آرزوی پیشرفت و موفقیت دارم براتون.

  • سلام خدمت شما. از دقت و احساس مسئولیت شما در اعلام مورد اشتباه تشکر می کنم. اما پاسخ مواردی که اعلام کرده اید:
   1- اشتباهی که در مثال پ عنوان کرده بودید کاملا به جا بود و اصلاح شد.
   2- احتمال اینکه به هر دلیل مورد خاصی در سایت اشتباه درج شده باشد را منکر نمی شوم اما مطمئنم موارد این چنینی بسیار اندک است و این موضوع که اشتباهات زیادی وجود دارد کمی بی انصافی است.
   3- اگر به مورد اشتباهی در سایت برخورد می کنید لطفا آن را اعلام کنید تا در صورت نیاز اصلاح شود.
   4- متاسفانه برداشت شما در مورد از هول حلیم توی دیگ افتادن کاملا اشتباه است. پشتوانه مطالب سایت حساب آموز چندین سال تجربه، تلاش، مشاوره، مطالعه و تحقیق است که از سال 1394 در اینترنت ارائه می شود. مطمئن باشید اگر شوق لحظه ای یک نوآموز از یادگیری مطلب جدید در کار بود عمر سایت حساب آموز به یک سال هم نمیرسید.
   موفق باشید.

 2. سارا گفت:

  با سلام و وقت بخیر
  عذر میخام من نمیدونستم سوالمو کدوم قسمت باید بپرسم
  من برای سند افتتاحیه شرکت حساب تنخواه رو به اشتباه 30 هزارتومان کم وارد کردم و مقداری از دفاتر قانونی رو پر کرده بودم که متوجه این اشتباه شدم آیا راهی هست که این 30 تومن اختلاف رو وارد کنم که باعث رد دفاتر نشه؟
  سپاسگزارم بابت پاسخگویی شما

  • درود بر شما
   اگر اشتباه فقط در دفتر روزنامه و دفتر کل اتفاق افتاده با خودکار قرمز روی مبلغ اشتباه خط بکشید و بالای آن مبلغ درست را بنویسید. اگر مبلغ را به دفتر کل هم منتقل کرده اید آن را هم به همین شکل اصلاح کنید و نگران رد دفاتر نباشید

 3. سارا گفت:

  سپاسگزارم بابت لطف بزرگتون
  موفقیتتون روز افزون

 4. محمدرضا ابراهیمی گفت:

  با تشکر از مطالب درج شده
  آیا مرور زمان صرفا در مورد مالیات بر درآمد است یا رسیدگی های تکلیفی و حقوق را نیز شامل می شود؟؟ .

  • درود بر شما
   1- به طور کلی اگر مودیان مالیاتی موظف به ارسال اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات باشند و اظهارنامه خود را در مهلت قانونی ارسال کرده باشند مشمول ماده 156 می شوند و در صورت عدم ارسال مشمول ماده 157 . در خصوص مالیات تکلیفی اگر مودی بر اساس قانون موظف به ارسال اظهارنامه باشد مشمول ماده 156 است در غیر این صورت مشمول ماده 157 .
   2- با توضیحات ارائه شده در بند یک و نظر به اینکه چند نوع مالیات تکلیفی در قانون مالیات های مستقیم وجود دارد مرور زمان مالیاتی در مورد هر یک از آنها تفاوت دارد. مثلا یکی از مالیاتهای تکلیفی مالیات اجاره و دیگری مالیات حقوق است. در مورد مالیات اجاره چون مودی مکلف به ارسال اظهارنامه است مشمول ماده 156 می شود و در مورد مالیات حقوق چون مودی تکلیفی به ارسال اظهارنامه ندارد مشمول ماده 157.

 5. لیلا گفت:

  باسلام وخسته نباشید خدمت شما بزرگ مرد
  خدا ازتون راضی باشه خیلی سخاوتمند هستین که تجربه و زحمتتون رو بی منت و خالصانه در اختیار ما میگذارید.

  • سلام و احترام خدمت شما. خیلی از لطفا شما سپاسگزارم و کلی از پیامتون انرژی گرفتم. امیدوارم که بتونم بهتر و بیشتر در خدمت دوستان و همکاران گرامی باشم. برای شما و همه همکاران عزیزم آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

 6. شهریار گفت:

  سلام و تشکر از شما بزرگوار
  من در سال ۸۷ یک مۼازه اجاره کردم و اضهارنامه و مالیات آن را پرداخت کردم ودر سال ۸۸ مۼازه را به مالک تحویل دادم و از آن سال به بعد آن مکان تعطیل میباشد ماه گذشته اداره مالیات حساب بانکی من را مسدود کرد پیگیر شدم به من گفتن شما در سال ۸۸ بانام مۼازه سیم کارت ایرانسل و شارژ خریداری کردید و حالا پس از ده سال مبلغ ۲۳ میلیون اصل مالیات و ۳۳ میلیون جریمه زدن که در سال ۹۶ بدون اطلاع من حکم قطعی زدن آیا باید این مبلۼ را پرداخت نمایم یا مشمول مرور زمان میشود با تشگر

  • دوست گرامی سلام خدمت شما
   با شرایط ذکر شده نمی توانند برای سال ذکر شده مالیات عملکرد مطالبه کنند. اما برای مالیات بر ارزش افزوده می توانند. برای تعیین این موضوع گزارش مربوط به مالیات تعیین شده را از کارشناس مالیاتی دریافت و توضیحات آن را به صورت کامل مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

درباره ما

موسسه حساب آموز آتی نگر پس از حدود 20 سال ارائه خدمات، به منظور گسترش فعالیت و ارائه خدمات حرفه ای به صاحبان مشاغل، شرکت ها، مدیران، حسابداران و علاقمندان به مسائل مالی و مالیاتی راه اندازی شد. خدمات ما در زمینه حسابداری، مالیات، بیمه تامین اجتماعی، قانون کار، مشاوره، آموزش و فروش نرم افزارهای حسابداری می باشد. 

موسسه حساب آموز در شبکه های اجتماعی

نماد ها و تاییدیه ها

logo-samandehi

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حساب آموز آتی نگر می باشد.

نسخه سایت: 4