مصوبه قبول اظهارنامه مالیاتی سال 1394 واحدهای کوچک و متوسط بدون رسیدگی

متن کامل مصوبه پذیرش اظهارنامه مالیاتی سال 1394 واحدهای کوچک و متوسط که توسط معاون اول رييس جمهور و براي اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشكلات مالياتي واحدهاي كوچك و متوسط به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده به شرح زیر است:

 

بسمه تعالي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جلسه ي سي و دوم مورخ 1395/12/23به استناد مفاد مصوبه ي شماره ي ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ ه مورخ 1394/6/31 هيات محترم وزيران و در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشكلات مالياتي واحدهاي كوچك و متوسط مصوب نمود:
سازمان امور مالياتي كشور در اجراي مقررات تبصره الحاقي به ماده ۲۹ آيين نامه ي اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم ترتيبي اتخاذ نمايد كه مامورين مالياتي ذيربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهار نامه ها و صورت هاي مالي تسليمي واحدهاي موصوف و با اولويت قطعي نمودن ماليات بر اساس اظهار نامه تسليمي، ضمن خودداري از صدور برگ تشخيص مالياتي، برگ ماليات قطعي عملكرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ نمايند. در صورتي كه امكان صدور برگ قطعي به شرح فوق ميسر نباشد، ماليات عملكرد سال مزبور با رعايت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 صرفا از طريق رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارك آنان تعيين شود.
گزارش اقدامات بعمل آمده به طور ماهانه بهمراه مستندات مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي براي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال گردد. مراتب براي اجرا ابلاغ مي شود.

اسحاق جهانگيري

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید