معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق، یکی از معافیت‎های مالیات حقوق است که در این مقاله از وب سایت حسابداری حساب آموز به آن می‎پردازیم و روش محاسبه آن را توضیح می‎دهیم. معافیت‎های مالیات حقوق است که در بند 2 بخشنامه 19418/4385/211 مورخ 07/11/1383 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است. این بخش‎نامه در خصوص حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی و مربوط به ماده 137 قانون مالیات‎های مستقیم است.

 

معافیت دو هفتم حق بیمه سهم کارمندان باید محاسبه و به همراه سایر موارد معاف از حقوق و مزایا شخص کسرشود تا حقوق و مزایای مشمول مالیات به دست آید. متن کامل بند 2 بخشنامه ذکر شده به شرح زیر است:

“کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند”

 

در ادامه محاسبه معافیت مالیات حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر را بابت شخصی که حقوق و مزایای مشمول بیمه او  25/000/000 ریال است در دو حالت توضیح می‎دهیم:

حالت اول – معافیت دو هفتم مربوط به شخص بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است:

در این حالت ابتدا باید حق بیمه به شرح زیر محاسبه شود:

الف – حق بیمه سهم کارفرما معادل 20% حقوق و مزایای مشمول بیمه:

ریال 5/000/000 =  20% × 25/000/000

ب- بیمه بیکاری معادل 3% حقوق و مزایای مشمول بیمه:

ریال    750/000 = %3  × 25/000/000

پ- بیمه سهم کارمند معادل 7% حقوق و مزایای مشمول بیمه:

ریال 1/750/000  = %7 × 25/000/000

 

پس از محاسبه حق بیمه سهم کارمند باید مبلغ حق بیمه سهم کارگر (کارمند) را در دو هفتم ضرب کنیم تا مبلغ معافیت دو هفتم مالیات حقوق به دست آید:

 ریال 500/000 =  2/7 × 1/750/000

بعد از به دست آوردن مبلغ معافیت دو هفتم حق بیمه، حقوق و مزایای مشمول مالیات به شرح زیر محاسبه می‎شود:

4/500/000 =  500/000 – 20/000/000 – 25/000/000 حقوق و مزایای مشمول مالیات

450/000 = 10% × 4/500/000 مالیات حقوق یک ماه

در صورت در نظر نگرفتن معافیت دو هفتم حق بیمه مالیات حقوق شخص به شرح زیر محاسبه می‎شد:

5/000/000 = 20/000/000 – 25/000/000 حقوق و مزایای مشمول مالیات

500/000 = 10% × 5/000/000 مالیات حقوق یک ماه

حالت دوم – معافیت مربوط به شخص بیمه شده سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی است:

در این حالت نیازی به محاسبه سهم دو هفتم بیمه نیست و کارفرما باید کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران را به همراه معافیت‎های مالیات حقوق، از حقوق و مزایای وی کسر و نسبت به محاسبه مالیات اقدام کند.

 

نکته:

1- محاسبه معافیت دو هفتم بیمه فقط بابت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است.

2- بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی به میزان کل بیمه سهم خود می‎توانند از معافیت استفاده کنند.

3- شرط استفاده از این معافیت ذکر آن در لیست مالیات حقوق ارسالی می‎باشد.

دیدگاه‌ها ۶
ارسال دیدگاه جدید