وظایف قانونی مودیان مالیاتی- بخش دوم: اشخاص حقوقی (شرکت ها و موسسات)

افراد مشمول قانون مالیات های مستقیم در ماده 1 و افراد غیر مشمول در ماده 2 این قانون مشخص شده اند. افرادی که مشمول این قانون می باشند وظایفی دارند که باید طبق قوانین و مقررات مربوطه انجام دهند. در این مقاله وظایف افراد حقوقی مشمول قانون مالیات های مستقیم شرح داده می شود (لینک مقاله مربوط به وظایف اشخاص حقیقی مشمول قانون مالیات های مستقیم در انتهای این مقاله ذکر شده است)

1- اشخاص حقوقي بايد ظرف مدت دو مـاه از تـاريخ ثبـت قـانوني شرکت، ماليـات دو در هـزار حـق تمبـر را پرداخت نمايند. ضمنا در مورد شركت هايي كه به افزايش سرمايه اقدام مي نماينـد، مكلفنـد ظـرف دو ماه از تاريخ افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمايند (به عبارت دیگر شرکت های تازه تاسیس تا حداکثر دو دو ماه بعد از تاسیس باید نسبت به پرداخت مالیات حق تمبر و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند).

2- اشخاص حقوقي بايستي قبل از شروع سال مالي جديد اقدام به پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركت هـا نمايند و فعالیت های خود را در آن سال ثبت نمایند؛ مثلا براي عملكرد سـال 1395 موديـان موظفندكـه تا پایان سال 1394 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمايند.

3- اشخاص حقوقي بايستي هنگام پرداخت يا تخصيص حقوق، ماليات متعلق را طبق مقررات مـاده 85 اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن ارائه ليست حقوق بگيـران كـه حـاوي مشخصـاتي نظير نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن مي باشد به اداره امور مالياتي محـل پرداخـت نموده و در ماههاي بعد فقط تغييرات را اعلام نمايند.

4- اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و حساب سود و زيان و ترازنامه خود را که متكي به دفاتر و اسناد و مدارك می باشد حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هريك از آنها به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ارائه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند

نکته1: هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي ارايه اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به ارايه آن مي باشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي شود اولين روز بعد از تعطيلي، موعد مقرر جهت ارائه اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.

5- اشخاص حقيقي موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم و نيز اشخاص حقوقي بغير از وظايفي كه در بالا بدانها اشاره شد وظيفه كسر و پرداخت بموقع مالياتهاي تكليفي را نيز بر عهده دارند.

توضیح – براساس ماده 104 قانون ماليات ها وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند الف ماده 95 مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي، هزينه هاي بيمارستاني،داوري، مشاوره اي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، هنرپيشگي، نقاشي، دلالي، حق العمل كاري، هرگونه حق الزحمه يا كارمزد، ارائه خدمات اجاره ماشين آلات اداري و هر نوع كار ساختماني و تاسيساتي، حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند 3 درصد آن را بعنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي ارايه نمايند.

چنانچه براي انجام امور فوق قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد ارايه نمايد. لازم به ذكر است بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كاملا از پرداخت ماليات معاف مي باشد، كسر علي الحساب ماليات شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل ، منتفي مي باشد. همچنين موديان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي براي برخورداري از تسهيلات و معافيت هاي قانوني ملزم به ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مي باشند.

6- اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم و مکلف به ارائه گزارشات فصلی خرید و فروش و اظهارنامه ارزش افزوده طبق قوانین مربوطه می باشند. مهلت ارائه گزارشات فصلی 30 روز پس از پایان هر فصل و مهلت ارائه گزارشات ارزش افزوده 15 روز پس از پایان هر فصل می باشد.

نکته: معمولا با توجه به تعطیلات عید ارائه اظهارنامه ارزش افزوده زمستان به مدت 30 روز اعلام می گردد. دقت کنید که این موضوع حتما باید توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شود.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید