در این بخش قوانین و بخشنامه های صادره توسط سازمان ها و اداراتی که با حسابداری مرتبط می گردد نمایش داده می شود.

سایت حساب آموز در زمینه آموزش کاربردی حسابداری فعالیت می کند و کلیه حقوق و مقالات این سایت متعلق به آقای سعید قنبری می باشد.