جرایم ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (گزارشات فصلی)

جرایم ماده 169 قانون مالیات های مستقیم یا همان گزارش خرید و فروش فصلی ناشی از عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده 169 و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه ها و بخشنامه های صادره در مورد آن هاست. اگر تمایل دارید به صورت دقیقتر از انواع جریمه ها و نحوه محاسبه آن مطلع شوید این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

 

انواع و نرخ جرایم ماده 169 قانون مالیات های مستقیم:

نرخ جریمه هایی که در ادامه مشاهده می کنید بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم است که از ابتدای سال 1395 توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می شود:

 

شرح درصد

جریمه

عدم صدور صورتحساب فروش 2%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای فروش 2%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای خرید 2%
عدم درج شماره اقتصادی مودی بر روی قراردادها، اوراق و فرم ها 2%
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود 2%
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران 2%
عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر 1%

 

پیش از اصلاحیه فوق نرخ جرایم گزارشات فصلی (تا پایان سال 1394) به صورت زیر بود:

 

شرح درصد

جریمه

عدم صدور صورتحساب فروش 10%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای فروش 10%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای خرید 10%
عدم درج شماره اقتصادی مودی بر روی قراردادها، اوراق و فرم ها 10%
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود 10%
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران 10%
عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر 1%

نکته های مهم در مورد جرایم ماده 169 قانون مالیات های مستقیم:

  • علت وجود تفاوت نرخ در جدولهای فوق، کاهش درصد جریمه بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال 1395 می باشد.
  • جریمه های ذکر شده فقط یکبار و بدون در نظر گرفتن زمان سپری شده از انجام وظایف محاسبه می شود. مثلا اگر در تابستان 1396 مبلغ 100.000.000 ریال معامله بدون صدور صورتحساب وجود داشته باشد مبلغ جریمه بدون در نظر گرفتن زمانی که از انجام تخلف گذشته یعنی 2.000.000 ریال محاسبه خواهد شد.البته در صورت قطعی شدن مبلغ جریمه و تاخیر در پرداخت، جریمه تاخیر پرداخت باید پرداخت شود.
  • در صورتی که تخلفات ردیف­های یک تا سه به صورت همزمان روی داده باشد، در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله خواهد بود و جرائم با هم تجمیع نمی گردد.
  • جرایم ماده 169 قانون مالیات های مستقیم از جمله جریمه های قابل بخشودگی است. در صورت درخواست مودی بخش عمده ای از آن کاهش می یابد.
  • مودیانی که بر اساس تبصره 2 ماده 169 موظف به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند در صورت عدم استفاده مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲%) فروش می شوند.

 

دیدگاه‌ها ۱۸
ارسال دیدگاه جدید